s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

TPE02005 ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน (NOV-JAN)

TPE02005 ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน (NOV-JAN)

16990บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ย่านซีเหมินติง - ตลาดจีหลง - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2566 16,990 16,990 10,990 5,000
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
05 – 08 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
06 – 09 ธันวาคม 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
08 – 11 ธันวาคม 2566 20,990 20,990 11,990 5,000
10 – 13 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
14 – 17 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 ธันวาคม 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 28,990 28,990 15,990 5,000
03 – 06 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
06 – 09 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
11 – 14 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
12 – 15 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
13 – 16 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
18 – 21 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
27 – 30 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 17,990 17,900 10,900 5,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 NTD/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 4. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 6. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 10. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์. ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 3. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 4. ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเตวสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 5. ค่าบริการอื่ๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

07.00 น.
นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน
09.55 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ562 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที 14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (Feng Chia Night Market) ตั้งอยู่ที่เมืองไทจง ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี่ย (Feng Chia University) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืนฟงเจี่ย-เหวินหวา (Feng Chia-Wenhua Night Market) ถนนฟงเจี่ย (Feng Chia Rd.) และถนนฟูฉิง (Fuxing Rd.) ตลาดกลางคืนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทจงและที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ภายในมีสินค้าคุณภาพดีเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อาหารท้องถิ่น และอาหารแบบสตรีทฟู้ดมากมายให้ลิ้มรสความอร่อย ร้านรองเท้าแนะนำ ABC MART เป็นศูนย์รวมรองเท้าแบรนด์ดังต่างๆ ที่เป็นยอดนิยม อาทิ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Convers และรองเท้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยที่บางรุ่นภายในร้านถือว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเมื่อเทียบราคากับรุ่นนั้นๆ ถูกกว่าในประเทศไทย ทั้งนี้ทางร้านยังจัดโปรลดราคาอยู่เป็นประจำ อีกอย่างที่ขึ้นชื่อคืออาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็มี ชานมไข่มุก ไก่ทอด หลู่เว่ย เต้าหู้เหม็น และอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย แนะนำของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคนไต้หวัน ที่ร้านนี้ไก่ทุกชิ้นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป ราคาชิ้นละ 70 NTD และที่ร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไว้บริการอย่างเดียว ยังมีหลากหลายเมนูให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางหัวใจของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ดินแดนไม่มีเขตติดต่อชายฝั่งทะเล ยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย (Zhuoshui River) แม่น้ำยาวที่สุดในไต้หวันหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง ยังมีทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองหนานโถว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์ ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ
จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านเอ็นไซม์ เป็นร้านที่ปลูกองุ่นสายพันธุ์บราซิล และนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วยล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย นำท่านอิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางสวน นำท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกรทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ที่สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราที่วัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก HOTEL RIVERVIEW, XIMENDING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณและนำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว อาทิ หินรองเท้านางฟ้า, หินทะเลเทียน, หินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิง, หินหัวมังกรและอื่นๆ และเนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นี้มีหินรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสร้างและหินรูปร่างแปลกตา รวมถึงจุดชมวิวแบบ 360 องศา เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย แนะนำของอร่อย เป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม บูราโนแห่งไต้หวัน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองจีหลง หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก ท่าเรือเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Harbor) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 โดยคนญี่ปุ่น สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ทำให้ในยุคแรกๆ ท่าเรือจีหลงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก อิสระทุกท่านเที่ยวชม และเก็บภาพตามอัธยาศัย นำทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดจีหลง หรือ ตลาดจีหลงเมี่ยวโข่ว ตั้งอยู่บนถนนรอบวัดเตี้ยนจี่ ภายในตลาดนี้มีของกินมากมาย มีรถเข็นมากกว่า 200 คันเรียงรายตาม 2 ข้างถนน ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร เจ้าของร้านแต่ละร้านนั้น ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการประกอบอาหาร และจำหน่ายในราคาย่อมเยา ซึ่งหากคุณมาเดินที่ตลาดแห่งนี้ จะได้ชิมอาหารไต้หวันแสนอร่อยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซุปเนื้อ ปลาทอด อาหารทะเลต่างๆ ไก่ทอด และของหวานมากมาย อีกทั้ง ยังมีเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ให้เลือกซื้อหลังจากทานอาหารอีกด้วย แนะนำของอร่อย ซุปปู เนื้อปูชิ้นโตๆ ทานคู่กับ โหยวฟั่น หรือข้าวมันที่มีรสชาตคล้ายๆบ๊ะจ่าง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก HOTEL RIVERVIEW, XIMENDING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร นำท่านแวะ ร้านเครื่องสำอางค์ มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างที่เปิดตัวภายใต้การดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ OUT MALL พื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื่อช็อปปิ้งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ที่แผนก Information ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้สำหรับชาร์จโทรศัพท์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
15.40 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ563 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
5

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ราคา ห้องพักเดี่ยว
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2566 16,990 16,990 10,990 5,000
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
05 – 08 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
06 – 09 ธันวาคม 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
08 – 11 ธันวาคม 2566 20,990 20,990 11,990 5,000
10 – 13 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
14 – 17 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 ธันวาคม 2566 17,990 17,900 10,900 5,000
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 28,990 28,990 15,990 5,000
03 – 06 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
06 – 09 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
11 – 14 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
12 – 15 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
13 – 16 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
18 – 21 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 มกราคม 2567 17,990 17,900 10,900 5,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
27 – 30 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 17,990 17,900 10,900 5,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 NTD/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

6

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 4. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 6. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 10. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
7

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์. ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 3. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 4. ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเตวสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 5. ค่าบริการอื่ๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
9

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register