s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Vietnam

VIE4086 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัต มุยเน่ 4วัน3คืน

VIE4086 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัต มุยเน่ 4วัน3คืน

8888บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดตั๊กลัม - กระเช้า – พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได๋ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – เจดีย์มังกร – บ้านแปลก – Fairy Stream – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน - โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – The Café Apartment

แหล่งช้อปปิ้ง

ดาลัตไนท์มาร์เก็ต - ตลาดเบนถัน

วันเดินทาง

พีเรียดเดินทาง ราคา พักเดี่ยว สายการบิน จำนวน
15-18 กุมภาพันธ์ 2563 8,888 3,500 DD 20
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 3,500 DD 20
27 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2563 9,999 3,500 DD 20

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระ

ชำระเงินเต็มจำนวน เข้าบัญชีที่แจ้งไว้
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินดอนเมือง – โฮจิมินห์ – ดาลัต – ดาลัตไนท์มาร์เก็ต

05.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 สายการบิน Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.35 น.
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3210
09.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เตินเซินเยิด (TAN SON NHAT AIRPORT) นครโฮจิมินห์ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัต (Da Lat)หรือด่าหลัต เมืองในจังหวัดเลิมด่ง ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร(4,900 ฟุต) มีอากาศเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในด่าหลัต คือ 27 องศาเซลเซียสและต่ำสุดคือ 6.5 องศาเซลเซียส ดาลัต เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก เมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา,ทะเลสาบ มีเนินเขาเขียวขจี ป่าสนและสายหมอกบางๆ ชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้างเมืองนี้ในปี พ.ศ. 2453 หลังจากอาแล็กซ็องดร์ แยร์แซ็ง นักวิทยาแบคทีเรียชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจที่ดินผืนนี้ ชาวฝรั่งเศสสร้างโรงแรม รีสอร์ต รอบเมืองในหุบเขามีทะเลสาบ น้ำตก มหาวิทยาลัยด่าหลัต สถาบันทหาร สนามบินตั้งอยู่ห่างจากเมืองไปทางทิศใต้ 24 กิโลเมตร ในปัจจุบันด่าหลัตเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีประชากร 206,105 คน พ.ศ. 2553 ในจำนวนนี้มี 185,509 คนที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง เมืองมีพื้นที่ 393.29 ตารางกิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) (รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองดาลัต
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินชม ดาลัตไนท์มาร์เก็ต (Da lat Night Market) ตลาดนัดกลางคืนใจกลางเมือง ศูนย์รวมชาวดาลัตและนักท่องเที่ยว เนื่องจากที่นี่เต็มไปด้วยอาหาร,ผลไม้,เสื้อผ้า,รองเท้า ตลาดกลางคืนแห่งนี้จะเปิดขายทุกคืน และจะคึกคักเป็นอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง,มือสอง หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมีของฝาก,งานหัตถกรรม ของกิน,ของใช้อีกมากมาย ให้เลือกซื้อ ตลาดแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่แถวๆ บันไดสูงหลายขั้น ทำให้เห็นวิวที่สวย บรรยากาศดี เหมาะแก่การมาเดินเล่นถ่ายรูป อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIORSE RESORT หรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง ดาลัต – วัดตั๊กลัม+กระเช้า – พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได๋ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – เจดีย์มังกร – บ้านแปลก – มุยเน่

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam Temple) โดยการนั่งกระเช้า วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง วัดสร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ชมวิวเมืองดาลัตแบบพาโนราม่าที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา วิวทะเลสาบ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้กราบไหว้สักการะ ด้านหน้ามีสวนดอกไม้ที่สวยงาม อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย. นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได๋ (Bao Dai Summer Palace) พระเจ้าเบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามและเป็นพระราชวังสุดท้าย ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็นสถานที่พักผ่อนของพระองค์และครอบครัว ชมห้องนอน,ห้องทำงาน,เครื่องชามและวัตถุโบราณต่างๆ และอื่นๆอีกมายมายให้ท่านได้ชม จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว (Da lat Flower Garden) ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของดาลัด นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์มังกร(Dragon Pagoda) วัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดประมาณ 7 กิโลเมตร ตกแต่งด้วยเซรามิกอย่างสวยงาม ภายในมีองค์พระประธาน ผนังตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และยังมีเจดีย์มังกร 7 ชั้น หอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามถึง 37 เมตร มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ทำจากดอกกระดาษจำนวนมาก งดงามสีเหลืองทองเด่นเป็นสง่า ให้ท่านได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าชม บ้านแปลก (Crazy house) เป็นบ้านต้นไม้ที่สร้างรูปร่างลักษณะที่แปลกตา โดยศิลปินชาววียดนามที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งสร้างตามแนวความคิด ALICE IN WONDERFUL LAND ที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทุกจุดตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงหลังคา ภายในจะมีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่ห้อง สำหรับชาวต่างชาตินิยมมาพักอาศัย มีร้านกาแฟและเบเกอรี่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองฟานเทียต (มุยเน่) อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถ่วน มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์และหาดทรายที่สวยงาม (อยู่ห่างจากโฮจิมินห์ ไปทางเหนือประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม มุยเน่ – Fairy Stream – ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดง – โฮจิมินห์ – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Fairy Stream ธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง ได้รับฉายาว่า แกรนด์แคนยอนเวียดนามใต้ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำในแอ่งทะเลทราย ลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวความสวยงามของธรรมชาติ ทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไป สลับกับสีสันของดินทราย และระหว่างทางผ่าน หมู่บ้านชาวประมง Fish Village ให้ท่านได้ชมอาหารทะเลสดๆและท่านสามารถเลือกซื้อจากชาวบ้านได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาวและแดง มีชื่อเสียงของเวียดนาม ที่เรียกว่า Red Sand เพราะทรายมีสีแดง เนื้อละเอียด สวยมากและที่นี่ มีส่วน White sand ทรายสีขาวถือเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยว สวยงามเช่นกัน กินพื้นที่กว้างมาก เนื้อทรายนี้ละเอียดยิ่งกว่าผงคอฟฟี่เมตเสียอีก มีเนินทรายหลายเนิน เชิญสัมผัสภูเขาทรายสีเหลือทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย วิวทิวทัศน์ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิมคือไซ่ง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ เป็นเมืองหลักทางภาคใต้ที่มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โฮจิมินห์เป็นเมืองหลวงเก่าที่เคยปกครองโดยระบบเสรีนิยม จึงเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งภาคธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ที่นครแห่งนี้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *บนเรือ+ล่องเรือ* ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อนชมบรรยากาศเมืองและสองฝั่งแม่น้ำ.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEN VIET HOTEL หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – The Café Apartment – OPTION ขึ้นตึก Bitexco Financial Tower – สนามบินดอนเมือง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโฮจิมินห์ ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และสำเร็จเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ออกแบบไปรษณีย์แห่งนี้คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งนี้ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน หรือ ตลาดเบนแถ่งห์ เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจินมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี พศ2457 บนพื้นที่ประมาณ1ตรกม ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนท้องถิ่นที่มาจับจ่ายใช้สอย เพราะมีของสด อาหาร กับข้าว รวมถึงร้านเฝอมากมายด้วย ที่นี่ มีสินค้านานาชนิด เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ ราคาไม่แพง แม้กระทั้งของเลียนแบบก็มีให้เลือกมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ถนนคนเดิน เพื่อชม คาเฟ่อพาร์ทเมนท์ (The Café Apartment) สถานที่ยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวที่นิยมเช็คอินสถานที่สุดชิค คาเฟ่แห่งนี้ประกอบไปด้วย ร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านชา,กาแฟ,ขนม,อาหาร,เค๊ก,เสื้อผ้าและร้านเครื่องประดับ ที่ตกแต่งหลากหลาย เป็นสไตล์ของแต่ละร้านและมาผสมกันที่อพาร์ทเมนท์แห่งนี้ได้อย่างลงตัว อิสระท่านนั่งจิบชา,กาแฟ ชมวิวหรือเลือกซื้อของตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย. OPTION ขึ้นตึกไบเทกซ์โกไฟแนนเชียลทาวเวอร์ (Bitexco Financial Tower) จุดชมวิวเมืองไซง่อน ชั้น 49 อาคารในนครโฮจิมินห์ เริ่มสร้างในปี 2007 สร้างเสร็จในปี 2010 ความสูง 265.5 เมตร ซึ่งเป็นตึกระฟ้าสูงถึง 68 ชั้น (ไม่รวมชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น) มีพื้นที่รวมเป็น 119,000 ตารางเมตร เปิดรับประสบการณ์อันน่าทึ่งชมวิวเพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนราม่า 360 องศารอบเมือง ภายในตึกประกอบไปด้วยออฟฟิศสำนักงาน,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,World Of Heineken และโซนห้างสรรพสินค้า (ค่าออพชั่นขึ้นตึกไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยคะ) (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
20.45 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3219
22.25 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........
5

วันเดินทาง

พีเรียดเดินทาง ราคา พักเดี่ยว สายการบิน จำนวน
15-18 กุมภาพันธ์ 2563 8,888 3,500 DD 20
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 3,500 DD 20
27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563 9,999 3,500 DD 20
6

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
7

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
8

เงื่อนไขการชำระ

ชำระเงินเต็มจำนวน เข้าบัญชีที่แจ้งไว้
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register