s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Vietnam

VIE3980 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

VIE3980 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

9999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต -ไร่นาขั้นบันได - ฟานซีปัน - ตลาด LOVE MARKET - จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน

แหล่งช้อปปิ้ง

ถนน 36 สาย

วันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
07 – 10 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500
14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500
21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500
06 – 09 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
13 – 16 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
20 – 23 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
27 – 30 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500
01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500
03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500
05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500
22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500
03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500
14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500
21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500
28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500
04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500
11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500
18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500
25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500
01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500
15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500
21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2 ปี

4,900

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Plan

1

วันที่1 กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พักซาปา)

12.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ902 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
2

วันที่ 2 ซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต - ไร่นาขั้นบันได - ฟานซีปัน - ตลาด LOVE MARKET

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม เมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม นำท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม) ห่างจากเมืองซาปา20กม. ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ได้เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแห่งนี้ท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ยาก70ม.และขึ้นลิฟต์สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแล้วเราต้องเดินผ่านสะพานที่ทำจากกระจกมีควมยาวกว่า60ม.จากหน้าผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน จากนั้นท่านสู่ ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และค่ารถรางขึ้นยอดเขา ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ 1,300.-/ท่าน) กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ท่านสามารถอิสระถ่ายรูปและชิมกาแฟร้อนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณสถานีกระเช้าได้ตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
พักที่ SAPA LODGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3

วันที่ 3 ซาปา - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใช้เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมวิวทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง
นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ชมสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม นำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8อย่าง จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MOON VIEW HOTEL HANOI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4

วันที่ 4 ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
12.15 น.
ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ901 m(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
5

วันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
07 – 10 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,500
14 – 17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500
21 – 24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500
06 – 09 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
13 – 16 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
20 – 23 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
27 – 30 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500
03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500
17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500
 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500
01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500
03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500
05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500
15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500
22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500
03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500
09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500
14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500
21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500
28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500
04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500
11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500
18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500
25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500
01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500
15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500
20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500
21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500
ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี 4,900
6

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
7

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register