s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

VIE03203 HANOI FANSIPAN NINHBINH บิน FD 4D3N (OCT-DEC 2023)

VIE03203 HANOI FANSIPAN NINHBINH บิน FD 4D3N (OCT-DEC 2023)

15999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา - MOANA CAFÉ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน - เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย - หมู่บ้านธูป – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – เมืองฮานอย

แหล่งช้อปปิ้ง

ถนนคนเดินซาปา - ถนน 36 สาย

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มอัตรา ท่านละ

03 – 06 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
04 – 07 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
05 – 08 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
10 – 13 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
11 – 14 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
14 – 17 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
18 – 21 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
19 – 22 ตุลาคม 2566 17,999 3,500
24 – 27 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
25 – 28 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
26 – 29 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
27 – 30 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
28 – 31 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 15,999 3,500
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 17,999 3,500
04 – 07 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
06 – 09 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
10 – 13 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
12 – 15 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
15 – 18 ธันวาคม 2566 17,999 3,500
24 – 27 ธันวาคม 2566 17,999 3,500

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 • กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา (–/L/D)

03.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
06.40 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD642 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที **รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
08.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์
เที่ยง รับประทานอาหาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
นำทุกท่านชม โบสถ์หินซาปา สร้างขึ้นด้วยหินช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยชาวฝรั่งเศสที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาร่วมกันออกเงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ตัวโบสถ์ถูกออกแบบเป็นไม้กางเขนในสไตล์โรมันคาทอลิก(ดูได้จากหลังคา หอระฆัง และซุ้มประตู) ด้านนอกกับด้านในตกแต่งแบบเรียบง่ายมีเพียงภาพกระจกสี (Stained Glass) ที่บรรยายถึงเรื่องราวของพระเยซูให้ชม พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดง DALAT
ที่พัก SAPA GREEN HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง MOANA CAFÉ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (B/L/–)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางไป นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้วนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย (ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขาขาละ 10 USD/PAX โดยประมาณ)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก SAPA GREEN HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ระหว่างทางนำทุกท่านแวะ ร้าน OTOP เลือกชมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเวียดนามเพื่อเป็นของฝาก นำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วกเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ๆ นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์(ด้านนอก) (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนาม ซึ่งในภายหลังได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) หลังจากสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครโฮจิมินห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์โฮจิมินห์เป็นบุคคลที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก FIRST EDEN HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ หมู่บ้านธูป – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – เมืองฮานอย–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/–)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม หมู่บ้านธูป ชานเมืองฮานอยที่ชาวบ้านต่างมารวมตัวทำธูปอย่างแข็งขันต้อนรับวันแรกของเทศกาล หมู่บ้านแห่งนี้สืบทอดภูมิปัญญาทำธูปมานานกว่าร้อยปีโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมตั้งแต่เหลาไม้ไผ่ จุ่มไม้ลงในน้ำย้อมสี ตากแดดจนแห้ง แล้วเอามาทำเป็นธูป มัดเป็นกำดูคล้ายดอกไม้สีแดงช่อใหญ่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงบิงห์ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่าน ล่องเรือตามก๊ก (TAM COC) หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้า HOANG LONG ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำสองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
20.50 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD645 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที **รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
22.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
5

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ
03 – 06 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
04 – 07 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
05 – 08 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
10 – 13 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
11 – 14 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
14 – 17 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
18 – 21 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
19 – 22 ตุลาคม 2566 17,999 3,500
24 – 27 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
25 – 28 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
26 – 29 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
27 – 30 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
28 – 31 ตุลาคม 2566 16,999 3,500
31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 15,999 3,500
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 16,999 3,500
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 17,999 3,500
04 – 07 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
06 – 09 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
10 – 13 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
12 – 15 ธันวาคม 2566 16,999 3,500
15 – 18 ธันวาคม 2566 17,999 3,500
24 – 27 ธันวาคม 2566 17,999 3,500

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง

6

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
8

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
9

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register