s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

TPE02703 ไต้หวัน ไถจง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 4D3N บิน VZ (Nov-Feb 24)

TPE02703 ไต้หวัน ไถจง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 4D3N บิน VZ (Nov-Feb 24)

16999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - ย่านซีเหมินติง - HUAXI NIGHT MARKET

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2 ท่าน อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มอัตรา ท่านละ

01 – 04 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม66 18,999 4,000
02 – 05 ธันวาคม 2566 21,999 4,000
05 – 08 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
09 – 12 ธันวาคม 2566 21,999 4,000
13 – 16 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
15 – 18 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
20 – 23 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
29 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 33,999 6,000
31 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 33,999 6,000
12 – 15 มกราคา 2567 18,999 4,000
17 – 20 มกราคม 2567 18,999 4,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,999 4,000
24 – 27 มกราคม 2567 18,999 4,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,999 4,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,999 4,000
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 18,999 4,000
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 5. มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 7. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
 2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 4. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 5. ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 8. VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 9. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 3. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ วัฒนา วิริยะกิตติ สาขาซอยลาซาล

221-2-20230-1

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต (–/–/–)

07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
10.35 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
15.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านออกเดินทางไปยัง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นร้านไอศครีมที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทจง ในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ตึกนี้เป็นคลีนิกจักษุ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นนามว่า มิยาฮาร่า ทาเคโอะ โดยไม่ได้มีเรื่องราวของไอศกรีมมาก่อนหน้านี้ พอหมดยุคญี่ปุ่นกลับไป ที่นี่ได้ถูกใช้เป็นสาธารณสุขต่อมาก็ถูกทิ้งร้าง เจ้าของร้านขนมชื่อดัง DAWN CAKE ได้ซื้อตึกนี้ แล้วรีโนเวทใหม่ ตกแต่งภายใน เหมือนฉากในหนังเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้านในขายของที่ระลึก ขนม พาย ช็อคโกแลต ด้านนอกแบ่งเป็นล็อกขายไอศครีมและขายชา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าไอศกรีม เครื่องดื่มและอื่นๆ) นำท่านเดินชอปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไถจง
2

วันที่สอง เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัดและนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอูที่ วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร มื้อพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย จากนั้นนำท่านไปสู่ย่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง (XIMENDING) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ มากมายหลายแบรนด์ และยังศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสินค้าแฟชั่นต่างๆ แล้วยังมีร้านอาหารชื่อดังต่างๆ หลายร้านเลยทีเดียว เช่น บะหมี่อาจง,ไก่ทอด HOT STAR
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป
3

วันที่สาม ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมของที่ระลึก ร้านGERMANIUM ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่GERMANIUM ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ นำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดชมวิวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวัน ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ดไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ ANIMATION เรื่องดังจากค่าย STUDIO GHIBLI เรื่อง SPIRITED AWAY นำท่านชม ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป ตึกไทเป101คือสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงของตึกที่ 508 เมตร และจำนวนชั้นถึง 101 ชั้น ทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 แต่นอกจากความสวยงามและขนาดของตึกแล้ว สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามเช่นกัน ตึกนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มยักษ์ที่ถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า (ราคาทัวร์ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) ป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง HUAXI NIGHT MARKET ตลาดกลางคืนหัวซี หรือบางทีเรียกกันว่า ตรอกงู เป็นตลาดกลางคืนสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งแรกของไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1951 ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดหลงซาน เป็นตลาดที่จะมีของขายหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ซึ่งมีร้านขายอาหารและพวกยาบำรุงสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะพวกยาโด๊ปสำหรับผู้ชายที่เชื่อกันว่าจะช่วยเพื่อพลังชายชาตรี เช่น พวกเลือดตะพาบ เลือดงู และดีงู เป็นต้น จนเป็นที่มาของฉายาของตลาดนี้ว่า ตรอกงู
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป
4

วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอางต่างๆ ที่ ศูนย์เครื่องสำอาง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
15.40 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ563 ** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
18.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
5

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน อัตราท่านละ พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,999 4,000
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม66 18,999 4,000
02 – 05 ธันวาคม 2566 21,999 4,000
05 – 08 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
09 – 12 ธันวาคม 2566 21,999 4,000
13 – 16 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
15 – 18 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
20 – 23 ธันวาคม 2566 18,999 4,000
29 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 33,999 6,000
31 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 33,999 6,000
12 – 15 มกราคา 2567 18,999 4,000
17 – 20 มกราคม 2567 18,999 4,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,999 4,000
24 – 27 มกราคม 2567 18,999 4,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,999 4,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,999 4,000
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 18,999 4,000
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,999 4,000
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **   ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  5,900 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)
6

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 5. มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 7. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
 2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 4. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 5. ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 8. VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 9. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
8

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 3. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%
9

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ วัฒนา วิริยะกิตติ สาขาซอยลาซาล

221-2-20230-1

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register