s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

TPE01905 ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว (NOV-JAN)

TPE01905 ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว (NOV-JAN)

17990บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เถาหยวน - ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ - ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท

แหล่งช้อปปิ้ง

ย่านซีเหมินติง - มิตซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

01 – 04 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
04 – 07 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
11 – 14 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
05 – 08 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
06 – 09 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
08 – 11 ธันวาคม 2566 20,990 20,990 11,990 5,000
10 – 13 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
13 – 16 ธันวาคม 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
14 – 17 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
15 – 18 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000

 

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

20 – 23 ธันวาคม 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 28,990 28,990 15,990 5,000
05 – 08 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
06 – 09 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
11 – 14 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
12 – 15 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
13 – 16 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 มกราคม 2567 17,990 17,990 10,990 5,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
27 – 30 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 17,990 17,990 10,990 5,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 NT/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 4. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 6. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 10. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์. ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 3. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 4. ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเตวสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 5. ค่าบริการอื่ๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน

12.00 น.
นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR (VZ) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน
15.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ564 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที
19.45 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว
ที่พัก CENTURY HOTEL, TAOYUAN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) นำท่านไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก ในช่วงที่อาคารกำลังถูกรื้อถอน ทหารเก่า หวง หย่งฟู่ (Huang Yung-Fu) หรือ “คุณตาสายรุ้ง” ได้เข้ามาชุบชีวิตอาคาร ด้วยการทาสีอาคารบ้านเรือนทั้งหมดใหม่ให้มีสีสันสดใส จนทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำเมืองไถจงที่ทุกคนไม่ควรพลาด นำท่านแวะชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) เป็นสวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่ปลูกดอกไม้สลับสับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและฤดูกาลสามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี ทุ่งดอกไม้หลากหลายสีและแหวกแนว มีซุ้มดอกไม้ ศาลากลางน้ำ กังหันลม เปียโนกลางสวนและยังมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปอีกมากมาย สำหรับในเดือนธันวาคมทุกท่านสามารถชมทุ่งดอกคอสมอส, ดอกลิลลี่, ดอกเสจ เป็นต้น และในช่วงที่สวยที่สุดจะเป็นช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ซึ่งทุ่งดอกทิวลิปถือเป็นไฮไลท์ของฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออีกด้วย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสวนดอกไม้อย่างเดียวแต่ยังเป็นตลาดดอกไม้อีกด้วย สามารถเลือกซื้อดอกไม้ มีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกทำ อีกทั้งยังมีร้าน BBQ สไตล์ไต้หวัน ถือเป็นร้านยอดนิยมสำหรับคนในท้องถิ่น (รวมค่าเข้าฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ ด้านหน้ามี สิงโตหินอ่อน (Chinese Guardian Lion) 2 ตัว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของวัดเหวินหวู่ ชาวไต้หวันเชื่อว่าเป็นสิงโตผู้พิทักษ์และจะอยู่เป็นคู่ชาย-หญิงอยู่เสมอ ซึ่งตัวผู้อยู่ทางขวาเหยียบลูกโลก ตัวเมียอยู่ทางซ้ายกับลูกสิงโตตัวน้อย จุดที่หนึ่ง: องค์เทพเจ้ากวนอู ในท่านั่งบนบัลลังค์ ชาวจีนและชาวไต้หวันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตรงจุดนี้คนไต้หวันมักนิยมนำหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว จุดที่สอง: วิหารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจ้ากวนอูในท่านั่งบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเย่ว์เฟย เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายบู๊ด้วยกันทั้งคู่ บางตำนานเล่าว่าเทพ เย่ว์เฟยเป็นเทพเจ้ากวนอูอีกปางหนึ่ง ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสติปัญญา และการซื่อสัตย์ จุดที่สาม: วิหารต้าเฉิง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปัญญา นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) แบบหมู่คณะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั้นมาจากมีลักษณะรูปร่างทางตอนเหนือคล้ายพระอาทิตย์ ทางตอนใต้มีรูปร่างกลมคล้ายพระจันทร์ พื้นที่รอบทะเลสาบยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตมากมาย อาทิ ปลา นก และสัตว์อื่นๆ หลากหลายสายพันธุ์ ระหว่างล่องเรือชมบรรยากาศที่สวยงามในทะเลสาบ มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ อดีตบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง จนกระทั้งปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลไต้หวันได้เปลี่ยนชื่อเป็น เกาะกวงฮวา (Guanghua Island) ต่อมาปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราได้รับความเสียหายทำให้มีการค้นพบซากอารยธรรมและของใช้โบราณของชนเผ่าพื้นเมือง จนปี ค.ศ. 2000 จึงกลับมาใช้ชื่อเดิมเป็นเกาะลาลูจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้เกาะลาลูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง เป็นไข่ต้มใบชาร้านดังที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า ความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านเอ็นไซม์ เป็นร้านที่ปลูกองุ่นสายพันธุ์บราซิล และนำมาแปรรูปทั้งน้ำเอนไซม์ สกัดผงและอบแห้ง มีสรรพคุณคือช่วยล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย นำท่านอิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางสวน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
ที่พัก TAIYI RESORT, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก เพื่อผ่อนคลาย ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
3

วันที่สาม ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชม ร้านสร้อยเจอเมเนียม (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณและนำท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ชื่อดังของไต้หวัน เป็นขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด) นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
ท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสาย โรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆ ปีทุกแห่งจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ วันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นนำทุกท่านขอพรอธิษฐานและปล่อยโคมขงหมิง (รวมค่าบริการแล้ว 1 โคม/4 ท่าน) ยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมาย แนะนำของอร่อย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครีมรสกะทิที่เข้มข้นถึงใจ โรยด้วยถั่วตัดที่ทำขึ้นสดๆ เมื่อทานคู่กันกับไอศครีมเข้ากันได้ดีแบบลงตัวสุดๆ เป็นอีกหนึ่งขนมที่มาเยือนไต้หวันต้องลิ้มลอง เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย ทั้งนี้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นยังเป็นที่ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื่อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ได้นำฉากตึกโคมไฟในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นดำเนินเรื่องอีกด้วย แนะนำของอร่อย เป็นต้นกำเนิด บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน บัวลอยของไต้หวันจะชิ้นใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสชาติและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วนน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่งได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ปี ด้านหน้าตกแต่งด้วยเสามังกรทั้งซ้ายและขวา เปรียบเสมือนกำลังปกป้องห้องโถงกลาง ในปี ค.ศ. 1740 เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ทางวัดจึงได้รับการบูรณะหลายครั้ง ทั้งบานประตู คาน หลังคา และเสามังกรแกะสลักตระหง่านสวยงาม เป็นประติมากรรมที่มีความละเอียดอ่อนเป็นงานไม้ที่สวยงาม มีหนังสือจีนโบราณประดับตรงทางเข้าให้ความสัมผัสของวรรณกรรมนอกเหนือจากคุณค่าทางศาสนายังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้ขอพรกับเทพเฒ่าจันทราที่วัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยังไงให้เป๊ะปัง!! “การขอพรเรื่องความรัก แนะนำให้ระบุสเปกเฉพาะเจาะจง/อยากได้ใคร ถามเป็นคำถาม ใช่หรือไม่ใช่ แล้วเสี่ยงทายด้วยไม้แดงเสี่ยงทาย (ปัวะปวย) เสี่ยงทาย 3 ครั้ง อธิษฐานก่อนทุกครั้งจะต้องได้ คว่ำอันหงายอัน ทั้งหมด 3 ครั้ง ถึงจะหยิบด้ายแดงที่กล่องตรงตำหนักเทพเฒ่าจันทรานำไปทำพิธีชุ่นเชียง โดยนำด้ายแดงไปวนขวาสามรอบที่กระถางธูปที่มีควันลอยฟุ้ง มีความเชื่อว่าด้ายแดงนี้จะไปผูกเนื้อคู่ของเราให้มาเจอกัน”
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของที่นี่ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงนายพลเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.2518 ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเดิมเป็นกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็นเขตทหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองไทเปในสมัยนั้น ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธงชาติไต้หวันเป็นหลัก หลังคาถูกออกแบบในความหมายของท้องฟ้าสีครามและดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่าง 12 ลำแสง รูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านอดีตประธานาธิบดีหันหน้าไปทำเนียบประธานาธิบดีและจีนแผ่นดินใหญ่ในทางทิศตะวันตก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีนัยพิเศษ ด้วยแนวคิดด้านประชาธิปไตยที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ลานด้านหน้าของอนุสรณ์สถานกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มเพื่อประชาธิปไตย นำท่านแวะ ร้านเครื่องสำอางค์ มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet) เป็นห้างที่เปิดตัวภายใต้การดำเนินการของบริษัท Japanese Mitsui Group ซึ่งเป็นเจ้าของห้างเอาท์เล็ทชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คือห้างเอาท์เล็ทแบบเต็มรูปแบบ 5 ชั้น ภายในห้างมีการแบ่งพื้นที่ไว้เป็น 2 ส่วน IN MALL และ OUT MALL พื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก อาทิ Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE, Onitsuka Tiger และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถยื่นขอทำ Tax Refund เมื่อช็อปปิ้งมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมยื่น Passport ได้ที่แผนก Information ที่ชั้น 1 ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหารไต้หวันและร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในไต้หวัน และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market ชานมไต้หวันแบบขวด ขนมไต้หวัน สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน ในห้าง Free Wi-Fi มีตู้สำหรับชาร์จโทรศัพท์สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
20.45 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ565 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
5

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ราคา ห้องพักเดี่ยว
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
04 – 07 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
11 – 14 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
05 – 08 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
06 – 09 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
08 – 11 ธันวาคม 2566 20,990 20,990 11,990 5,000
10 – 13 ธันวาคม 2566 19,990 19,990 11,990 5,000
13 – 16 ธันวาคม 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
14 – 17 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
15 – 18 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 ธันวาคม 2566 17,990 17,990 10,990 5,000
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567 29,990 29,990 15,990 5,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567 28,990 28,990 15,990 5,000
05 – 08 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
06 – 09 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
11 – 14 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
12 – 15 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
13 – 16 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
18 – 21 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
19 – 22 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
20 – 23 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
24 – 27 มกราคม 2567 17,990 17,990 10,990 5,000
25 – 28 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
26 – 29 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
27 – 30 มกราคม 2567 18,990 18,990 11,990 5,000
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 17,990 17,990 10,990 5,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 NT/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

6

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 4. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 6. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 10. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
7

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์. ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 3. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 4. ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเตวสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 5. ค่าบริการอื่ๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
9

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register