s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s
Tour Korea

KOR0935 ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล 5วัน3คืน

KOR0935 ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล 5วัน3คืน

16999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM - ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี - COSMETIC OUTLET

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X

เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

(ห้องละ 2-3 ท่าน)

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

พักเดี่ยว
06 – 10 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
07 – 11 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
08 – 12 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
09 – 13 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
10 – 14 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
11 – 15 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
12 – 16 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
13 – 17 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
14 – 18 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
15 – 19 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
16 – 20 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
17 – 21 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
24 – 28 มกราคม 2563

(วันตรุษจีน)

18,999 8,999 5,000
25 – 29 มกราคม 2563

(วันตรุษจีน)

18,999 8,999 5,000
26 – 30 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
27 – 31 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  02.40 น.
 • Return Time
  15.05 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
2

วันที่สอง เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM

02.40 น.
บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.05 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!! จัดขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ “The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขุนเขา” โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้นั้น สามารถนำปลามาทำเป็นซูชิหรือซาชิมิแล้วรับประทานได้เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า การตกปลาใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง เล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ เทศกาลนี้ได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของเกาหลี นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน้ำแข็ง และกีฬาน้ำแข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเลื่อนหิมะ และรถแข่งหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พิเศษ!! หรรษาฟรีๆ พร้อมอุปกรณ์ตกปลา)
หมายเหตุ : เนื่องด้วยเทศกาลตกปลานี้จะจัดขึ้นที่เมืองฮวาชอน ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ. ซึ่งยังไม่ระบุวันที่ในการจัดเทศกาล วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ หากไม่สามารถไปตกปลาน้ำแข็งได้ ในกรณีที่น้ำแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะนำท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจำฤดูหนาวที่สวน THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนนี้ได้รับฉายาของประเทศเกาหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบยามเช้า สวนดอกไม้ที่งดงามและกว้างใหญ่ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยสวนนั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองในเมืองคาพยอง ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 6 สวนหลักคือ Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, Sky Path และ Garden of Eden เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วทั้งสวน รวมถึงต้นสนมากมายที่มอบทัศนียภาพแห่งความงามที่ไม่เหมือนที่ไหน จึงถือได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คู่รักและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ที่มักจะมาพักผ่อนรวมทั้งถ่ายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำในซีรีย์ชื่อดัง You're beautiful อีกด้วย
เย็น
บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลี
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3

วันที่สาม ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ำจากไร่ หากติดใจรสชาติที่แสนหวานก็สามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และนำส่งถึงสนามบินในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ จากนั้นมีเวลา ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่บน ลานสกีขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินสำหรับคนที่เล่นสกีจนโปรแล้ว ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะนำ และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเองเป็นสำคัญ สำหรับคนที่ชำนาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปได้บนเขาได้เลย (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกี ค่าเล่นรวมชุดแล้วประมาณ 50,000 วอน **) หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี พบกลับโลกแห่งลานน้ำแข็ง และเล่นหิมะได้ตลอด 365 วัน เมืองหิมะจำลองตั้งอยู่ที่เมืองโกยาง แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงโซล ซึ่งเป็น "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานน้ำแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือจะเลือกเข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหิมะก็ได้ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง พักเหนื่อยจากเครื่องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย ในโซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับเจ้าหมีมาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะมีเทศกาลหิมะ และการเล่นเลื่อนหิมะ การแสดขบวนพาเหรดอันน่าตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อย่าง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชว์ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มีทั้งธีมสไตล์บราซิลอย่างแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท้าเข้าร่วมขบวนด้วย สนุกสนานกับการเต้นรำไปพร้อมๆกัน ช่วงหัวค่ำเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่พลาดไม่ได้เช่นกัน อย่าเพิ่งรีบกลับ! หากยังไม่ได้ชมการแสดงพลุสุดอลังการหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง อย่างมูนไลท์พาเหรด (Moonlight parade) ให้ท่านได้ชมอีกด้วย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ
เย็น
บริการอาหารเย็น (5) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี
พักที่ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4

วันที่สี่ ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทำลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจำวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น.
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
เย็น
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง)
พักที่ GRAND PALACE / CHOYANG / AIR REX HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า (8) เมนู อูด้ง
จากนั้นนำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น
11.15 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
15.05 น.
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ
6

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน AIR ASIA X

เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

(ห้องละ 2-3 ท่าน)

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

พักเดี่ยว
06 – 10 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
07 – 11 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
08 – 12 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
09 – 13 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
10 – 14 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
11 – 15 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
12 – 16 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
13 – 17 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
14 – 18 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
15 – 19 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
16 – 20 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000
17 – 21 มกราคม 2563 17,999 8,999 5,000

24 – 28 มกราคม 2563

(วันตรุษจีน)

18,999 8,999 5,000

25 – 29 มกราคม 2563

(วันตรุษจีน)

18,999 8,999 5,000
26 – 30 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
27 – 31 มกราคม 2563 16,999 8,999 5,000
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

18,999 8,999 5,000
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 8,999 5,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 16,999 8,999 5,000
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999 8,999 5,000

7

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register