s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

KOR01006 Season Witer Snow โซล เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้ สกีรีสอร์ต K-CULTURE (ธ.ค. 66 – ม.ค.67)

KOR01006 Season Witer Snow โซล เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้ สกีรีสอร์ต K-CULTURE (ธ.ค. 66 – ม.ค.67)

19888บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สวนสตรอว์เบอร์รี - เอลิเซียน คังชอน สกีรีสอร์ต - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร ogaenamu Herb - N Seoul Tower - ย่านฮงแด - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช – พระราชวังเคียงบกกุง + ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง - K-CULTURE MUSEUM – จัตุรัสกวางฮวามุน+ K-CULTURE MEDIA ART - HiKR GROUND - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - Hyundai Premium Outlet – Local Super Market

แหล่งช้อปปิ้ง

ย่านฮงแด - ช้อปปิ้งปลอดภาษี - ย่านเมียงดง - Hyundai Premium Outlet – Local Super Market

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(บาท)

ราคาเด็ก

(บาท)

พักเดี่ยว / เดินทางท่านเดียว เพิ่ม  (บาท) ที่นั่ง
02-06 ธันวาคม 2566 19,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก

 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500 บาท)

 

 

 

 

 

 

 

5,500

25
06-10 ธันวาคม 2566 19,888 25
07-11 ธันวาคม 2566 21,888 25
09-13 ธันวาคม 2566 19,888 25
13-17 ธันวาคม 2566 19,888 25
16-20 ธันวาคม 2566 19,888 25
20-24 ธันวาคม 2566 22,888 25
21-25 ธันวาคม 2566 22,888 25
23-27 ธันวาคม 2566 24,888 25
27-31 ธันวาคม 2566 24,888 25
28 ธันวาคม 66–01 มกราคม 67 29,888 25
30 ธันวาคม 66–03 มกราคม 67 27,888 25
03-07 มกราคม 2567 21,888 25
04-08 มกราคม 2567 21,888 25
06-10 มกราคม 2567 21,888 25
10-14 มกราคม 2567 21,888 25
11-15 มกราคม 2567 21,888 25

 

รายการทัวร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเที่ยวเอง หรือหลบหนีเป็นแรงงาน ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 100 USD

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 5. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 55,000 วอน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
 1. กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

19.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.25 น.
นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748
2

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สวนสตรอว์เบอร์รี - เอลิเซียน คังชอน สกีรีสอร์ต อาหาร เที่ยง, เย็น

06.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือเกาะนามิ พาทุกท่านเดินชมเกาะนามิ (Nami island) เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซล
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi
ทัคคาลบี้หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่ง หวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่นๆ นำท่านไปเข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Strawberry Farm) สตรอว์เบอร์รีเกาหลีใต้ สีแดงสวย ผลใหญ่และมีรสชาติหวานมาก ในช่วงฤดูหนาวนี้การได้ไปเก็บสตรอว์เบอร์รีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ให้ทุกท่านได้เก็บสตรอว์เบอร์รีกันสดๆ จากต้น พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ลานสกี เอลิเซียน คังชอน สกีรีสอร์ต (Elysian Gangchon Ski) เป็นสกีรีสอร์ตชื่อดังที่ตั้งอยู่ในชุนชอน คังวอนโด เป็นสถานที่พิเศษที่มีธรรมชาติและหิมะที่อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านดื่มด่ำกับทิวทัศน์ของหุบเขาบรรยากาศธรรมชาติที่แสนงดงามรอบๆ รีสอร์ตและเพลิดเพลินไปกับการเล่น สกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย *ลานสกีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะอยู่ในระดับและพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน และหิมะมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี * (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี)
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบู ชาบู
สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
ที่พัก GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
3

วันที่สาม สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - N Seoul Tower – ย่านฮงแด อาหาร เช้า, เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์(Lotte World) (ค่าทัวร์รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีอีกด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆ ได้ 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัยAdventure ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเกาะเวทมนต์ Magic Island เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร(Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปอิสระช้อปปิ้งย่านยอนนัมดง(Yeonnam-dong) หรือ ยอนทรัลปาร์ค Yeontral Park แหล่งที่พักใจกลางย่านท่องเที่ยว มีพร้อมทั้งสวนสาธารณะ ร้านอาหาร คาเฟ่ ใกล้รถไฟใต้ดิน ตั้งอยู่ใจบริเวณ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี
ทานพร้อมเครื่องเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผักกาดหอม กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย
ที่พัก GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
4

วันที่สี่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑ์ชองวาแด ซารังแช – พระราชวังเคียงบกกุง + ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง - K-CULTURE MUSEUM – จัตุรัสกวางฮวามุน+CULTURE MEDIA ART – HiKR GROUND - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี(COSMETIC CENTER) เช่น ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก บลูเฮ้าส์ (Cheongwadae Blue House) คือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เรียกว่า ชองวาแด ชื่อนี้ถูกตั้งมาจากหลังคาของอาคารซึ่งมุงด้วยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง ทำให้อาคารมีความโดดเด่นเนื่องจากสีฟ้าของหลังคา ตัดกับฉากหลังซื้อเป็นภูเขาพูกักซานสีเขียวเข้ม เป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชองวาแดซารางแช (Cheongwadae Sarangchae Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์ในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคตของกรุงโซล (Seoul) เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมของใช้ อาหาร ประวัติศาสตร์การใช้ชีวิต ที่นี้แบ่งเป็นห้องๆ ภายในมีห้องขายของที่ระลึกให้ทุกท่านเลือกซื้อด้วย จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbokgung Palace) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าชุด Hunbok) พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน และนำท่านชมพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าพระราชวัง (Gyeongbokgung Changing Of The Guard) ซึ่งจัดแสดงในทุกๆ วัน (ยกเว้นวันอังคาร) โดยมีการจัดแสดงเพียงวันละ 2 รอบเท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ข้าวยำเกาหลี หรือ บิบิมบับ
ข้าว ผักโขม เห็ดหอม ถั่วงอก เห็ดเข็มทอง แตงกวา แครอท และหมูสไลซ์ จัดวางกิมจิและโคชูจังลงไป ท้ายสุดตอกไข่ไก่ใส่ลงตรงกลาง พร้อมเสิร์ฟ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ K-CULTURE MUSEUM นิทรรศการศิลปะ ในรูปแบบมีเดียอาร์ท ใช้มัลติมีเดียประกอบกับศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ อย่างธีมที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องทะเล ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับสายลมเย็นๆ ที่ให้กำลังใจเราในการเติมพลัง และทำให้เรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ซึ่งแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป การดูงานอาร์ตประเภทนี้คือความตื่นตา และการสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการจากเทคโนโลยี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นดื่มด่ำกับแสงแห่งการฟื้นฟูและการเยียวยา จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกวางฮวามุน (Gwanghwamun Square) เป็นจัตุรัสสาธารณะที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ผ่านประวัติศาสตร์สำคัญของเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางเขตจงโรที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล และออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภาพที่สวยงามของพระราชวังเคียงบกกุงและภูเขาบูกักซา โดดเด่นด้วยพระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราชและอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจัตุรัสแห่งนี้ และชมป้ายดิจิทัล K-CULTURE MEDIA ART ขนาดใหญ่ ซึ่งหน้าจอจะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ เวลา และเรื่องราวต่างๆ ในควางฮวามุน สลับเปลี่ยนกันไป ทำให้เกิดงานศิลปะสื่อสาธารณะที่แท้จริง จากนั้นพาทุกท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตสำหรับคนยุคใหม่ ไฮเกอร์ กราวด์ (HiKR GROUND) ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ให้คนได้เข้าถึงวัฒนธรรมเกาหลีได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมานำเสนอความเป็นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว, ศิลปะ, K-pop, K-drama ภายในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด มีทั้งหมด 5 ชั้น อาทิเช่น ชั้น 2 K-pop Ground ที่เอาฉากใน MV ฮิตๆ อย่างตู้รถไฟใต้ดิน ยานอวกาศ มาใส่แสงสีเสียงจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมมากมายที่ให้คุณได้ลองสัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา,เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นให้นำท่านสู่ย่านเมียงดง (Myeongdong) เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก GIMPO L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
5

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai Premium Outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และร้านพลอยอเมทิสต์ Amethyst อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นให้ท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) คัมจาทัง (Gamjatang)
น้ำต้มซุปกระดูกหมูและนานาผัก เติมความเผ็ดร้อนด้วยพริกแกงโกชูจัง หรือ เล้งแซ่บสไตล์เกาหลี ที่ทำซุปมีรสเผ็ดอ่อนๆ ซดได้กำลังอร่อย เลาะเนื้อติดกระดูกกินเพลิน จากนั้นพาท่านไปแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ Hyundai Premium Outlet เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับนำท่าน แวะละลายเงินวอนที่ Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.00 น.
เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747
21.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
6

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก (บาท) พักเดี่ยว / เดินทางท่านเดียว เพิ่ม  (บาท) ที่นั่ง
02-06 ธันวาคม 2566 19,888                     ไม่มีราคาเด็ก   (Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500 บาท)               5,500 25
06-10 ธันวาคม 2566 19,888 25
07-11 ธันวาคม 2566 21,888 25
09-13 ธันวาคม 2566 19,888 25
13-17 ธันวาคม 2566 19,888 25
16-20 ธันวาคม 2566 19,888 25
20-24 ธันวาคม 2566 22,888 25
21-25 ธันวาคม 2566 22,888 25
23-27 ธันวาคม 2566 24,888 25
27-31 ธันวาคม 2566 24,888 25
28 ธันวาคม 66–01 มกราคม 67 29,888 25
30 ธันวาคม 66–03 มกราคม 67 27,888 25
03-07 มกราคม 2567 21,888 25
04-08 มกราคม 2567 21,888 25
06-10 มกราคม 2567 21,888 25
10-14 มกราคม 2567 21,888 25
11-15 มกราคม 2567 21,888 25
 

รายการทัวร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเที่ยวเอง หรือหลบหนีเป็นแรงงาน ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 100 USD

7

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 5. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
8

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 55,000 วอน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
9

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
 1. กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
10

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register