s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

JPN11104 HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N BY XJ (DEC-MAR 24)

JPN11104 HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N BY XJ (DEC-MAR 24)

55900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ – ป้อมปราการโกะเรียวคาคุ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – TOYA IILUMINATION - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –<br /> นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – ลานสกีทะคิโนะสุสุรัน – บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด+ปิ้งย่างไม่อั้น - ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ซึซึกิโนะ – เมืองซัปโปโร - ออนเซน<br />

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ซึซึกิโนะ

อัตราค่าบริการ

ลำ

ดับ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง

(6-12 ปี)

เด็ก

ไม่มีเตียง

(2-5 ปี)

พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋ว
1 09 – 14 ธันวาคม 2566 (ช่วงวันหยุด) 56,900 56,900 50,900 8,900 32,900
2 12 – 17 ธันวาคม 2566 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
3 18 – 23 ธันวาคม 2566 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
4 13 – 18 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
5 20 – 25 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
6 22 – 27 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900

อัตรานี้รวม

 1. ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 5. ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้อง ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการที่ระบุ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนขามกรมธรรม์)

หมายเหตุ : อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต วัคซีนพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่นตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็ยเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยแปลงกะทันหัน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

ค่าทิปไกดและคนขับรถ 700 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน

 1. ชําระมัดจําท่านละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองใน 2 วันทําการ พร้อมส่งสําเนาหน้า หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ เดินทาง
 2. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่า ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กําหนด)
 3. สําหรับผู้เดินทางที่มีความจําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการ เดินทางเพื่อมาทําการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่

23.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง
2

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – จิโกคุดานิ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ – ฮาโกดาเตะ -ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - ออนเซน

02.05 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620
10.40 น.
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หุบเขานรก จิโกกุดานิ หุบเขานรก หุบเขาแห่งบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติขนาดใหญ่ หุบเขานรก หรือ จิโกกุดานิ ชือหุบเขาปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ภายในเมืองโนโบริเบ็ทสุ อันเลื่องชื่อ น้ำพุร้อน-ออนเซ็นธรรมชาติ รอบๆ หุบเขามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไปยังจุดชมวิวต่างๆ บ่อน้ำร้อน น้ำร้อนแช่เท้า ฯลฯ ในบริเวณใกล้ๆ มีโรงแรมที่พักบริการอาบน้ำแร่ ออนเซ็น ร้านอาหาร และร้านขายของฝากหลายแห่ง เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของออนเซน ตั้งอยู่ที่ทางใต้ของเกาะฮอกไกโด อยู่ระหว่างเมืองซัปโปโร และ ฮาโกะดะเตะ โดยไฮไลท์ของ โนโบริเบทสึ ก็คือ การได้มาชมความงามของ จิโกกุดานิ หรือ ที่เรียกกันว่าหุบเขานรก ยิ่งถ้ามาช่วง กลาง-ปลายเดือนตุลาคม ก็จะได้พบกับช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ก็จะได้พบความงามตระการตาของใบเมเปิ้ลที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa Shinzan) ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด(Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอูสุซัน(Usuzan Ropeway)อีกด้วย ความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่มก็มาจากการเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยู่ที่ 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ป้อมปราการโกเรียวคาคุ เป็นป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้หอคอยโกเรียวคาคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อน คูป้อมจะรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
ที่พัก HAKODATE BANSO ONSEN หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – TOYA ILLUMINATION - ออนเซน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning Market) นับเป็นตลาดช่วงเช้าที่บรรยากาศแสนจะคึกคักของเมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate) ภายในจังหวัดฮอกไกโด(Hokkaido) เรียกได้ว่าถ้าอยากหามื้อเช้าเด็ดๆหรืออยากมาสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองนี่ต้องไม่พลาด เพราะภายในตลาดนั้นเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล หรือจะเป็นผลไม้ต่างๆก็มีให้เลือกช็อปเลือก โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ในอาคารก่ออิฐสไตล์ย้อนยุคจะมีร้านขายขนม อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องประดับ และของจุกจิก เป็นต้น ส่วนร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นและร้านขายสินค้าเกี่ยวกับซามุไรได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นพิเศษ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ” ตั้งอยู่ที่เมือง ฮาโกดาเตะ(Hakodate) ภายในจังหวัดฮอกไกโด(Hokkaido) ย่านนี้นับเป็นย่านที่มีประวัติยาวนานเป็นร้อยปี แถมสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม แม้ภายหลังจะมีบ่างแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้าง หากด้านนอกก็ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้อย่างดีงาม จากนั้นนำท่านเดินทาง Toyako Illumination อุโมงค์ไฟกว่า 400,000 หลอด ที่ทะเลสาบ Toya หน้าหนาว นอกจากแช่ออนเซน ฟินๆดูวิวทะเลสาบแล้ว กลางคืนบอกเลยว่าห้ามพลาด อุโมงค์ประดับไฟของที่นี่ ได้ฟีลลิ่งโรแมนติกสุดๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
4

วันที่สี่ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ลานสกีทะคิโนะสุสุรัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โอตารุอุนกะ (Otaru Unga) เป็นคลองที่มีความสวยงามซึ่งไหลผ่านกลางเมืองโอตารุ เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองในทุกฤดูกาล สามารถเดินเล่นริมคลองและมีบริการล่องเรือในคลองอีกด้วย ส่วนบริเวณริมคลองตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนและมีอาคารโกดังที่สร้างจากอิฐเป็นแนวยาวไปตามคลอง ซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นโกดังสินค้าและในปัจจุบันได้กลายมาเป็นร้านอาหาร ทำให้ได้บรรยากาศโรแมนติกมากๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปียังใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะช่วงหน้าหนาวซึ่งจะมีการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟทั่วเมือง พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารโบราณของเมืองโอตารุซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1912 ด้านหน้าอาคารจะมีหอนาฬิกาไอน้ำ (Steam Clock) ขนาดใหญ่ ที่รัฐบาลแคนาดามอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศญี่ปุ่นตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนภายในอาคารนั้นเป็นห้องโถงใหญ่ที่มีความสูงถึง 9 เมตร นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก หรือเป็นของฝากให้กับคนพิเศษของคุณได้ด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลานสกีสวนสาธารณะทะคิโนะสุสุรัน (Takino Suzuran Hillside National Government Park) ลานสกีนี้มีคนมาเรียนสกีกันพอสมควร ปกติที่แห่งนี้จะปลูก ดอกไม้มากมาย ตามฤดู ในช่วงฤดูหนาวสวนสาธารณะ Takino Suzuran Hillside National Park ซึ่งมีดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์ ทิปลิป ดอกสุสุรัน และดอกไม้อื่นๆอีกมากมาย หน้าหนาวที่นี่จะถูกเปลี่ยนเป็น TAKINO SNOW WORLD จะมีพื้นที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่เหมาะกับผู้หัดเล่นมือใหม่แล้ว ถ้ามีสกีหรือสโนวบอร์ดมา ก็มาเล่นได้เลย แต่ถ้าเช่ากระเช่าก็มีค่าใช้จ่าย และถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรก็สามารถมาเช่าได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด+ปิ้งย่างไม่อั้น
ที่พัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – ซึซึกิโนะ – เมืองซัปโปโร ไม่ใช้รถในการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตลาดนิโจ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เปรียบเสมือนห้องครัวของชาวเมืองซัปโปโรมาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ที่เป็นอาหารทะเลเด่นๆ ของฮอกไกโดแล้ว ยังเต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไม้และผักนานาชนิด นับเป็นตลาดที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวเมืองซัปโปโรเลยทีเดียว ที่ตลาดนิโจในปัจจุบัน นอกจากจะมีร้านที่เปิดกิจการต่อเนื่องมาหลายสิบปี ก็ยังมีร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ และบริเวณรอบๆ ก็มีร้านอิซากายะ (ร้านเหล้า) และร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มมากขึ้น ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สามารถมาทานอาหารทะเลสดๆ ก็ได้ มาเลือกซื้อของฝากก็ได้ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร เป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่มที่มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร หรือปะมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น้ำ Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปี นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้ง ร้านขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย
เที่ยง/ค่ำ อิสระอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง สนามบินชิโตเซ่
11.55 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินฟปไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
17.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
7

อัตราค่าบริการ

ลำ ดับ วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็ก มีเตียง (6-12 ปี) เด็ก ไม่มีเตียง (2-5 ปี) พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋ว
1 09 – 14 ธันวาคม 2566 (ช่วงวันหยุด) 56,900 56,900 50,900 8,900 32,900
2 12 – 17 ธันวาคม 2566 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
3 18 – 23 ธันวาคม 2566 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
4 13 – 18 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
5 20 – 25 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
6 22 – 27 มกราคม 2567 55,900 55,900 50,900 8,900 33,900
8

อัตรานี้รวม

 1. ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2566 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 5. ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้อง ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการที่ระบุ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนขามกรมธรรม์)
หมายเหตุ : อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
9

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต วัคซีนพาสปอร์ต
 2. ค่าใช้จ่ายส่นตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็ยเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยแปลงกะทันหัน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 7. ค่าทิปไกดและคนขับรถ 700 บาท/ท่าน
10

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน

 1. ชําระมัดจําท่านละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองใน 2 วันทําการ พร้อมส่งสําเนาหน้า หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ เดินทาง
 2. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่า ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กําหนด)
 3. สําหรับผู้เดินทางที่มีความจําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการ เดินทางเพื่อมาทําการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
11

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register