s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Japan

JPF01002 โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต 4วัน3คืน

JPF01002 โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต 4วัน3คืน

19900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานีรถไฟแมวเหมียว - มาริน่า ซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า – ตลาดคุโรมง - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - วัดคิโยมิสึเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ

แหล่งช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - Rinku Premium Outlet

อัตราค่าบริการ

โรงแรม

4-7 ท่าน

ราคาท่านละ

8-12 ท่าน

ราคาท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ระดับ 2 ดาว

TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว

22,900.- 19,900.- 7,500.-

ระดับ 3 ดาว

NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

24,900.- 20,900.- 9,000.-

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า พักห้องละ2ท่าน เนื่องจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ห้องจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว ตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย และญี่ปุ่น
 • ค่าบริการโหลดสัมภาระน้ำหนักใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกรายการ
 • ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม กรณีเกินจากที่กำหนดและสายการบินมีการเรียกเก็บ(จำนวนสัมภาระเกิน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ตกลงจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินคันไซ – โอซาก้า – เมืองวาคายาม่า – สถานีรถไฟแมวเหมียว - มาริน่า ซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า – โอซาก้า – ตลาดคุโรมง

__.__ น.
ไกด์ท้องถิ่นต้อนรับที่สนามบินคันไซ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ *** นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เป็นเมืองหนึ่งในภูมิภาคคันไซ อยู่ติดกับเมืองโอซาก้า และไม่ไกลจากเมืองนารา รวมถึงเมืองเกียวโต วากายาม่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ รวมถึง สถานที่เก่าแก่ และยังท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยแต่ละช่วงฤดู แต่ละสถานที่ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกัน เมืองวากายาม่าตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของญีปุ่นชื่อว่าคาบสมุทรคิอิเมืองนี้จึงถูกล้อมรอบไปด้วยทะเล เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพเน้นๆ พร้อมรสชาติแสนอร่อยให้เราได้ลองลิ้มชิมรสอย่างละลานตา ดังนั้นเราจะพลาดชิมอาหารทะเลแห่งเมืองวากายาม่าได้ยังไง นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi) เป็นสถานีรถไฟแมวเหมียวที่เมืองวากายาม่า รถไฟนี้มีชื่อว่า "รถไฟแมวเหมียว" หรือ "ทามะเด็น" รถไฟน่ารักที่ตกแต่งในสไตล์แมวเหมียวตลอดทั้งคัน ตั้งแต่ลวดลายรถไฟรูปแมวเหมียว ภายนอก แล้วภายใน ทั้งเบาะนั่ง วอลเปเปอร์ติดผนัง มือจับเบาะรองนั่ง และมุมจัดวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟอีกด้วย และสิ่งที่ไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆแห่งนี้ ก็คือ นายสถานีทามะ หรือ เจ้าแมวทามะ แมวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีเมื่อปี 2007 ต่อมาเมื่อต้นปี 2012 สถานีแห่งนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งนายสถานีฝึกหัดขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ชื่อว่า นิทามะ ซึ่งในปัจจุบัน นิทามะ ได้เป็นตัวแทนอย่างเต็มตัวของ ทามะ นายสถานีคนเก่าที่ลาจากโลกไปเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมาแล้ว บริเวณสถานีรถไฟแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แมวเหมียวให้ท่านเดินเล่น หรือคาเฟ่แมวเปิดใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อของหวาน หรือเลือกนั่งรถไฟ วิ่งจากสถานีคิชิ ไปจนสิ้นสุดปลายทางที่ สถานีอิตะคิโซะ (Idakiso) ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 10 นาที (ค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์แมวเหมียว และ ตั๋วรถไฟแมวเหมียว ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์ท้องถิ่น) นำท่านเดินทางสู่ มาริน่าซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู้ด นำท่านชม มาริน่าซิตี้ พอร์ตโต ยูโรป้า บรรยากาศภายในพอร์ตโต้ ยูโรป้า นั้นเต็มไปดว้ยกลุ่มอาคารต่างๆที่ถูกสร้างในสไตล์ยุโรปยุคกลาง มีทั้งปราสาทขนาดย่อม หอนาฬิกา ทางเดินและขึ้นบันไดที่ปูด้วยหิน รวมไปถึงลานน้ำพุ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนไหนก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความย้อนยุคและความคลาสสิคแบบยุโรปนอกจากความสวยงามของพอร์ตโต้ยูโรป้าแล้วพื้นที่อื่นๆของสวนสนุก มารีน่า ซิตี้เองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากมาย แต่ก็ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ราคาถูกกว่าและหอมหวานกว่าบ้านเรานอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมีพวกร้านขายของที่น่าสนใจอีกหลายร้าน เช่น อุปกรณ์ทำครัว เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตลาดนี้ ก็คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถิ่น ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบ้านๆ อินดี้ๆหน่อยซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นๆ ไปจนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อย่างเช่นพวก KitKat กลูลิโกะ รสต่างๆ ประมาณนี้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกัน
เย็น
อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกลิ้มรสอาหารตามที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ท่านเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2

วันที่สอง โอซาก้า - เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - วัดคิโยมิสึเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยามะ เป็นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่บริเวณนี้เป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ำโออิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก นอกจากนี้ อาราชิยามะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่น นำท่านชม สวนไผ่อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ด้านหลังของ วัดเทนริวจิ Tenryuji เมืองอาราชิยาม่า ตะวันตกของเกียวโต เป็นเส้นทางเล็กๆ เลาะเลียบไปในตัวป่าไผ่ ใช้เวลาเดินเที่ยวไปกลับประมาณ 20-30 นาที สามารถชมวิวของต้น ไผ่มากมายหลายพันต้นที่เรียงราย สวยงามตามธรรมชาติ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 8 และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ายไปยังโตเกียวในกลางศตวรรษที่ 19 วัดและศาลเจ้ามากมายในเกียวโตถูกสร้างขึ้นมาในช่วงนั้นแหล่งประวัติศาสตร์ 17 แห่ง ซึ่งมีวัดคิโยมิสึ และปราสาทนิโจ รวมอยู่ด้วยนั้นได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึเดระ หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดน้ำใส เป็นวัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึเดระ แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน้ำใส สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กว่า 1200 ปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับบรรยากาศ ใบไม้หลากสีสัน ชื่อวัดน้ำใส มาจากน้ำตกโอโตวะ เป็นน้ำตกที่แบ่งย่อยออกเป็น 3 สายไหลลงมาภายในบริเวณวัด เนื่องจากน้ำดังกล่าวมีความใส สะอาด จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะดังกล่าว ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ดื่มน้ำใสที่วัดคิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ หากดื่มน้ำจาก แม่น้ำสายที่ 1จะประสบความสำเร็จด้านการศึกษา แม่น้ำสายที่ 2 จะสมหวังเรื่องความรัก แม่น้ำสายที่ 3 จะมีสุขภาพแข็งแรงทำให้มีอายุยืนยาว ตัวอาคารพระอารามหลักของวัดน้ำใส สามารถชมบรรยากาศ สักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นำท่านเดินทางกลับเมืองโอซาก้า ชม ปราสาทโอซาก้า (ชมบริเวณด้านนอกปราสาท) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย ให้ทุกท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่และประวัติความเป็นมาของปราสาท ปราสาทโอซาก้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1665 ให้ท่านถ่ายรูปกับความงดงามของปราสาทแห่งนี้ตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝั่งทิศใต้ ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเข้าแถวป้ายกูลิโกะ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
เย็น
อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้ง
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ท่านเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3

วันที่สาม อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง(ไกด์แนะนำเส้นทางให้)
- หรือท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
**กรณีสั่งซื้อกับบริษัท ราคาบัตรท่านละ 3,000 บาท กรุณาสั่งซื้อพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้น (ทางบริษัทจำหน่ายเฉพาะบัตรสวนสนุกไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถ้าเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**
- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Universal Studio Japan ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวู้ด เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง Jurassic Park นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ Jaw ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซนใหม่ HARRY POTTER ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอร์ตเตอร์ และพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดในวันที่21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารได้จาก ภายในสวนสนุก บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่มีร้านอาหารมากมาย - เลือกอิสระเที่ยวเอง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) ด้วยการนั่งรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางไปย่านต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของโอซาก้าย่านดังที่เลือกสรรเป็นสวรรค์ของคนชอบ กิน เที่ยว ช้อป ได้แก่
- โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า แหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าด้วย - สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา สามารถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจำนวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00
- ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ Nipponbashi เป็นย่านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับย่าน Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลย์คาเฟ่ต์ต่างๆรวมอยู่ที่นี่ด้วย ร้านค้าเปิดเป็น 2 ช่วง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
- ย่านชินเซไก (Shinsekai) เป็นเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ชินเซไกแปลตรงตัวว่า “โลกใหม่” ที่หมายถึงโลกใบใหม่แห่งโอซาก้า มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกนี้ตั้งอยู่ตรงกลางด้วย จะคึกคักแบบสุดๆก็ช่วงกลางคืนนี่ เต็มไปด้วยร้านค้าและ ผู้คนมากินดื่มกันตามร้านตามๆอย่างเนืองแน่น บริเวณนี้ยังมีถนนแคบๆที่เรียกกันว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น เปิดไฟร้านเรียกแขกคึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมายและยังมีร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งอีกหลายร้านและที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้ม ตามมุมต่างๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของย่านนี้ด้วย
-สปา เวิลด์ (Spa World) ศูนย์รวมบ่อน้ำแร่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เป็นศูนย์รวมวารีบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า ตั้งอยู่ในย่าน Shinseikai ใกล้หอคอยทสึเทงคาคุ ภายในมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติในที่ร่มแยกเป็นโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บ่อ มีห้องซาวน่า ห้องสปาหินร้อน นวดตัวผ่อนคลาย สวนน้ำซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง **วันนี้ไม่มีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ำ **
พักโรงแรมระดับ 2 ดาว หรือ 3 ดาว ตามที่ท่านเลือก
พักที่ TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว หรือ NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4

วันที่สี่ โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – Rinku Premium Outlet - สนามบินคันไซ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ หนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปีค.ศ.211 อาคารหลักของศาลเจ้าในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี 1810 ภายในเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าคามิ (เทพเจ้าชินโต) คอยให้ความคุ้มครอง นักเดินทาง ชาวประมง ชาวเมืองจำนวนกว่า 2 ล้านคนนิยมเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าสุมิโยชิ ในช่วงปีใหม่ จุดถ่ายรูปสวยของวัดนี้คือสะพานโค้งสีแดง Sumiyoshi Sorihashi หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Taikobashi ที่เป็นจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ โดยมุมนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 วิวที่สวยงามที่สุดของคันไซ นำท่านช้อปปิ้ง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่หากมาจากสนามบินนานาชาติคันไซจะมาง่ายสุดๆ เพราะสถานที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามบินแหล่งนี้นี่เอง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ทได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าเด็ดไว้มากถึง 210 ร้าน ที่แต่ละร้านงัดเอาโปรโมชั่นดีๆโดยขนทัพมาลดกันแบบช็อปแบรนด์ต้องมีอาย เพราะทั้งของมีให้เลือกเยอะแถมถูกชนิดที่แทบจะอยากซื้อกลับไทยชนิดที่ใช้ไม่ซ้ำวันกันเลย แบรนด์ที่ขายที่นี่นั้นมีตั้งแต่แบบหรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนด์ทั่วไป ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน “อาทิ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows, NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen” แถมเมื่อหิวหรือเดินจนขาลากแล้วยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านเด็ดๆแบบไม่แพ้ห้างสรรพสินค้าดังๆมาให้นั่งทานกับแบบเพลินๆอีกด้วย หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีเวลาไม่พออาจจะช้อปได้ที่เดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินขากลับของท่าน
เที่ยง / เย็น
อิสระอาหารเที่ยงและค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนการช้อปปิ้งของท่าน
__.__ น.
ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ……………….. เที่ยวบินที่ ……………
__.__ น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
5

อัตราค่าบริการ

โรงแรม 4-7 ท่าน ราคาท่านละ 8-12 ท่าน ราคาท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ระดับ 2 ดาว TMG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว 22,900.- 19,900.- 7,500.-
ระดับ 3 ดาว NEW OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 24,900.- 20,900.- 9,000.-
6

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า พักห้องละ2ท่าน เนื่องจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ห้องจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว ตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
7

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย และญี่ปุ่น
 • ค่าบริการโหลดสัมภาระน้ำหนักใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกรายการ
 • ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม กรณีเกินจากที่กำหนดและสายการบินมีการเรียกเก็บ(จำนวนสัมภาระเกิน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
8

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ตกลงจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register