s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

IND00314 แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 5 วัน 4 คืน บิน (6E) NOV-FEB2024

IND00314 แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 5 วัน 4 คืน บิน (6E) NOV-FEB2024

31999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

ศรีนาคา • พาฮาลแกม • Mattan Temple • ขี่ม้าชมเมือง • กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า • สวนราชวงศ์โมกุล • สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท • เมืองเดลี

แหล่งช้อปปิ้ง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ไฟท์บิน จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักดี่ยว
22 – 26 พ.ย. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.45-11.10
6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

32,999 31,999 7,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

32,999 31,999 7,000
06 – 10 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

32,999 31,999 7,000
20 – 24 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

33,999 32,999 7,000
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2356 DEL-SXR 09.45-11.10
6E6126 SXR-DEL 20.00-21.45
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

35,999 34,999 8,000
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2356 DEL-SXR 09.45-11.10
6E6126 SXR-DEL 20.00-21.45
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

36,999 35,999 8,000
24 – 28 ม.ค. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E6126 SXR-DEL 20.10-21.40
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

31,999 30,999 7,000
14 – 18 ก.พ. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E2197 SXR-DEL 17.25-18.55
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

32,999 31,999 7,000
21 – 25 ก.พ. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20
6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05
6E6126 SXR-DEL 20.10-21.40
6E85 DEL-BKK 10.25-16.10
 

20+1

32,999 31,999 7,000

** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว **

*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ ท่านละ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน ***

**สำคัญ: โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างาน อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ

รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  โดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเรื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นราคาก่อนวันเดินทาง)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ
 4. ที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)
 5. มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 6. น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามารยการที่ระบุ
 9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจนาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ประเทศปลายทาง มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวมตลอดการเดินทาง 50 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)
 9. วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบ เข้า-ออก ได้ 1 ครั้ง)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 18,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) ในกรณีช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

 • Destination
 • Departure Time
  17.10 น.
 • Return Time
  16.10 น.

Tour Plan

1

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอินทิรา คานธี

14.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินอินดิโก (6E) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
17.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบินที่ 6E 86 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
20.20 น.
เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย เร็วกว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ที่พัก MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
2

วันที่สอง ศรีนาคา • พาฮาลแกม • Mattan Temple • ขี่ม้าชมเมือง • ศรีนาคา

เช้า
เดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินอินทิรา คานธี (บริการอาหารแบบ SET BOX)
09.45 น.
เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 2536 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
11.10 น.
เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหญ้า Saffron ที่ใหญ่ที่สุด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย และ แม่น้ำลิดเดอร์ พาทุกท่านชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอด ระหว่างทางผ่านชม Mattan Temple เป็นสถานที่ทางศาสนาฮินดูที่มีชื่อเสียง วัดนี้เคยเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของเกจิแคชเมียร์ มีพระศิวะลึงค์ที่สวยงามซึ่งเก็บรักษาไว้ภายในโครงสร้างอิฐที่ล้อมรอบด้วยสระน้ำใส ที่นี่เป็นสถานที่ที่เกจิและนักบวชชาวแคชเมียร์มาสักการะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ร่วมกันตั้งแต่สมัยโบราณ และเมื่อเดินทางถึงพาฮาลแกม นำท่านขี่ม้าชมเมือง(Pony Ride Ride) ซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าคล้ายกับ”สวิตเซอร์แลนด์”และยังเป็นเมืองที่นิยมมาถ่ายภาพยนตร์กันอีกด้วย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
วิวจาก House Boat ในตอนเช้าท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาลและวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่จะนำกระเป๋าหนัง เมล็ดดอกไม้หญ้า Saffron มาขายกันบนเรือในราคาย่อมเยาว์
3

วันที่สาม กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ“แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Gold)” ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต นำท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรีบนเขาระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร *กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ไปยัง (เฟส2) เพื่อชมวิว “ยอดเขานังกาปาร์บัต (Nanga Parbat)” หรือ วิวเทือกเขาหิมาลัย สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประมาณท่านละ 15-20 USD/ท่าน* (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
4

วันที่สี่ สวนราชวงศ์โมกุล • สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท • เมืองเดลี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สวนแห่งราชวงศ์โมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่รู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ซึ่งภายในสวนประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือดี ในสมัยของจักรพรรดิอักบาร์ ประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาชนิด พาทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อพระมเหสีเนอร์อันเป็นที่รัก มีความกว้างถึง 539 เมตร สถานที่นี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุนั่นเอง นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์ สวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ผู้ที่ไปเยือนที่แห่งนี้ได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
17.25 น.
เดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 6197 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
19.00 น.
เดินทางถึงเมืองเดลี นำท่านรับสัมภาระเดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
5

วันที่ห้า สนามบินอินทิรา คานธี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี
10.25 น.
เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 85 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
16.10 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
6

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ไฟท์บิน จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักดี่ยว
22 – 26 พ.ย. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.45-11.10 6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 32,999 31,999 7,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 32,999 31,999 7,000
06 – 10 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 32,999 31,999 7,000
20 – 24 ธ.ค. 66 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E6197 SXR-DEL 17.25-18.55 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 33,999 32,999 7,000
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2356 DEL-SXR 09.45-11.10 6E6126 SXR-DEL 20.00-21.45 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 35,999 34,999 8,000
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2356 DEL-SXR 09.45-11.10 6E6126 SXR-DEL 20.00-21.45 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 36,999 35,999 8,000
24 – 28 ม.ค. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E6126 SXR-DEL 20.10-21.40 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 31,999 30,999 7,000
14 – 18 ก.พ. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E2197 SXR-DEL 17.25-18.55 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 32,999 31,999 7,000
21 – 25 ก.พ. 67 6E86 BKK-DEL 17.10-20.20 6E2536 DEL-SXR 09.35-11.05 6E6126 SXR-DEL 20.10-21.40 6E85 DEL-BKK 10.25-16.10   20+1 32,999 31,999 7,000
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ ท่านละ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *** **สำคัญ: โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างาน อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  โดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
7

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเรื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นราคาก่อนวันเดินทาง)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ
 4. ที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)
 5. มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 6. น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามารยการที่ระบุ
 9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
8

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจนาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ประเทศปลายทาง มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวมตลอดการเดินทาง 50 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)
 9. วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบ เข้า-ออก ได้ 1 ครั้ง)
9

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 18,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) ในกรณีช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register