s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

HKG02709 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ5วัด 3วัน2คืน DEC66-APR67

HKG02709 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ5วัด 3วัน2คืน DEC66-APR67

23899บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะฮ่องกง จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT - สนุกสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน - เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

แหล่งช้อปปิ้ง

ย่านจิมซาจุ่ย - ย่านมงก๊ก

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน //

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว
ธันวาคม 2566
วันที่ 04-06 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 07-09 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 28,899.- 8,900.-
มกราคม 2567
วันที่ 27-29 มกราคม 2567 23,899.- 5,900.-
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 03-05 กุมภาพันธ์ 2567 23,899.- 5,900.-
มีนาคม 2567
วันที่ 02-04 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 09-11 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 16-18 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 23-25 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
เมษายน 2567
วันที่ 14-16 เมษายน 2567 31,899.- 7,900.-

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = INFANT 10,900 บาท

อัตราค่าบริการรวม :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 5. ค่าอาหารตามรายการระบุ
 6. ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 7. หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง

 1. ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (โดยรถโค้ช) – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT

 
05.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระก่อนออกเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 600 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
11.45 น.
เดินทางถึงสนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นำทุกท่านเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ และเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ **โปรดทราบ เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดเวลานะคะ** จากนั้นเดินทางสู่เกาะฮ่องกง นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย โดยรถโค้ช ดื่มด่ำกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูน ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นวิวของฝั่งฮ่องกงตลอดการเดินทาง และวิวตึกสูง ตลอดจนอาคารต่างๆ ที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นจุดชมความงามของเมืองที่ได้รับความนิยมกันมาก สามารถมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้และมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ (TIN HAU TEMPLE REPULSE BAY) ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงใน การออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมี เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ปางประทานพรตั้งอยู่ เป็นเทพที่ชาวฮ่องกงและคนจีนให้ความเคารพนับถือมากที่สุด สามารถขอพรได้ทุกเรื่อง วัดนี้เป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาขอพรกันมากมาย เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และยังมีเจ้าแม่ทับทิม หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเลองค์ใหญ่ ซึ่งคนฮ่องกง คนมาเก๊า และคนจีน ที่อยู่ริมทะเล ชาวประมง นักเดินเรือหรือผู้ที่เดินทางทางเรือเป็นประจำ จะนับถือเจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมาก มีความเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมจะปกป้องเราจากภัยอันตรายระหว่างการเดินทาง ภายในวัดยังมีเทพเจ้าและพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ไหว้ขอโชคลาภความมั่งคั่ง ความร่ำรวย, พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์ เทพประทาน บุตร-ธิดา ไหว้อธิษฐานขอลูก, สะพานต่ออายุ (สะพานอายุยืน) สะพานสีแดงตั้งอยู่บนริมหาด สีแดงสด เชื่อกันว่า คนจีนเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานนี้ เราจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 วัน (3 วัน บนสวรรค์ = 3 ปี บนโลกมนุษย์) นั้นหมายความว่า ถ้าเราเดินข้ามสะพานนี้แล้ว จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก 3 ปี บนโลกมนุษย์, เทพเจ้าแห่งความรัก ไหว้ขอเนื้อคู่, ศาลา 8 เหลี่ยม เชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุด ภายในศาลาแปดเหลี่ยม จุดกึ่งกลางของพื้นจะมีรูปแปดเหลี่ยม ให้เราไปยืนขอพรจากตำแหน่งนี้เพื่อขอพลังจากสวรรค์ และ อีกมากมายให้ท่านได้สักการะบูชา จากนั้นเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ย (TSIM SHA TSUI) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเต็มอิ่ม และสัมผัสบรรยากาศร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องประดับที่แข่งกันเรียกลูกค้าตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินค้าหรูหราและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่บนถนนนาธาน ถนนทอดยาวตั้งแต่ จิมซาจุ่ย จนถึงย่าน ปริ๊นซ์เอ็ดเวิร์ด เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมระดับ HI-END ชื่อดังทั่วโลกห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย จากถนนนาธานไปที่ถนนแคนตัน ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับเอาต์เล็ตแบรนด์ที่เรียงติดกันเป็นแถบ นอกจากนี้ยังมี HARBOUR CITY ศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีร้านค้ากว่า 450 ร้านรวมอยู่ที่นี่ และมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย ทางด้านตะวันออก จะมีบาร์และร้านอาหารริมน้ำจำนวนมากให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากการเดินช้อป ให้พักจิบกาแฟหรือรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ชมวิวของอ่าววิกตอเรีย เดินเล่นบริเวณใกล้ๆ จิมซาจุ่ยเริ่มต้นจากหอนาฬิกาสมัยอาณานิคม แถวนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการชมวิวตามแนวท่าเรือของเกาะฮ่องกง จิมซาจุ่ยยังอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของฮ่องกง อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นตัวเลือกให้ท่านไปเยี่ยมชมได้อีกด้วย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกงกว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์ อลังการสุดๆ โชว์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ธีม คือ AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PARTNERSHIP และ CELEBRATION เป็นการแสดงที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาฮ่องกง และชม ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง (AVENUE OF STAR) ตั้งอยู่ทางเดินเลียบอ่าววิคตอเรีย ที่มีแลนด์มาร์คให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันมากมาย จุดเด่นของของที่นี่คือ จะมีรอยประทับมือของดาราเหล่า และคนดังในวงการที่ประทับอยู่บนราวจับตลอดทั้งทางเดิน และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นคนดัง อย่างเช่น บรู๊ซ ลี ดาราชาวจีนคนแรกที่ประสบความสำเร็จในฮอลลีวู้ดตั้งอยู่ ณ ที่นี่อีกด้วย
ที่พัก BP International Hotel // STARPHIRE HOTEL // DORSETT KHUN TONG  หรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง สนุกสุดเหวี่ยงที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ **เต็มวัน**

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร **เมนูติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง**
จากนั้นเดินทางสู่เกาะลันเตา นำท่านสนุกสุดเหวี่ยงที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (HONG KONG DISNEYLAND) ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง และท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย เชิญทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน สวนสนุกจะถูกแบ่งเป็น 7 ส่วน ให้ท่านได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์อย่างแท้จริง 1) โซน MAIN STREET USA (เมนสตรีท ยู เอส เอ)
  ”จุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา ที่คุณจะต้องประทับใจร่วมเต้นรำ และร้องเพลงไปกับขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดั๊ก และกูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ช และเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริง
2) โซน TOY STORY LAND “(ทอย สตอรี่แลนด์) กับเครื่องเล่นใหม่ที่ใหญ่โตมโหฬารที่สุดในสวน ร่วมสนุกกับสวนหลังบ้านของแอนดี้ กับสามเครื่องเล่นใหม่ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร้อป, สลิ้งกี้ด็อกสปิน และโคสเตอร์ อาร์ซี เรสเซอร์ (RC RACER) สุดเสียงหวาดเสียว บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร 3) โซน ADVENTURELAND
  (แอดเวนเจอร์แลนด์) สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกาในดินแดน “จังเกิลริเวอร์ ครูซ” ซึ่งเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำ จะมีสิ่งลึกลับ และสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆ รออยู่เพื่อสร้างความสนุก ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนประทับใจกับดนตรี และการเต้นรำที่เต็มไปด้วยสีสันไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำ
4) โซน TOMORROWLAND (ทูมอร์โรว์แลนด์)”ความตื่นเต้นสนุกสนานพร้อมเสียงหัวเราะเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตา ตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์ และการผจญภัยในอวกาศ โดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ “ไฮ เปอร์สเปซเมาเท่น” ร่วมขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” พบแสง สี และเสียงดนตรีที่ไพเราะรวมทั้งเอฟเฟกต์ที่ตื่นตา ตื่นใจ พบกับกองบัญชาการสตาร์วอร์ส การฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่าร้าย มาใหม่ล่าสุด กับ IRON MAN EXPERIENCE เครื่องเล่นแรกธีมมาร์เวลที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และการต่อสู้กันแบบดุเดือนใน บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์ ร่วมผจญภัยไปในอวกาศที่มืดมิด 5) โซน FANTASYLAND
  (แฟนตาซีแลนด์)”เมืองเทพนิยาย และพบกับโลกแห่งดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด MICKEYS PHILHAR MAGIC (มิกกี้ส์ ฟิลฮาร์เมจิก) สนุกกับภาพยนตร์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ยอดศิลปิน เพื่อสัมผัสพิเศษ กับ เทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 หนึ่งในประสบการณ์ความสุขสุดๆ ที่คุณพลาดไม่ได้ และดื่มดำไปกับโลกแห่งเทพนิยาย สัมผัสกับปราสาทหลังงาม และพบกับโลกแห่งดิสนีย์ ร่วมทักทายเจ้าชาย และเจ้าหญิงในเทพนิยาย อิทส์ อะ สมอล เวิลด์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์อันสวยงามของทุกทวีปทั่วโลก ประทับใจกับการแสดง มิวสิคัลแบบบรอดเวย์
6) โซน GRIZZLY GULCH (กริซลีย์กัลช) โซนนี้จะเปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด 7) โซน MYSTIC POINT
  (มิสทิค พอยท์) สนุกกับการผจญภัยโซนใหม่ล่าสุดใน “คฤหาสน์ MYSTIC MANOR” ของ LORD HENRY นักเดินทาง และนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก และALBERT ลิงน้อยคู่ใของเขาการผจญภัยได้เริ่มต้นขึ้นจากความซุกซนของ ALBERT ลิงน้อยที่แอบเปิด “MUSIC BOX” กล่องดนตรีปริศนาทำให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิต นั่งรถ “THE MYSTIC MAGNETO-ELECTRIC CARRIAGE” ที่จะพาเราผจญภัย ไปผจญภัยกับเหตุกาณ์ต่างๆ ภายใน “คฤหาสน์ MYSTIC MANOR”
8) โซน WORLD OF FROZEN (โลกแห่งโฟรเซน) **โซนใหม่ล่าสุด เปิดวันที่ 20 พ.ย.66** นำท่านเข้าสู่จินตนาการถึงฉาก “โฟรเซน” ที่ท่านชื่นชอบ รอบตัวท่านด้วยดนตรีและเวทมนตร์สุดอลังการ “โฟเซน เอเวอร์ อาฟเตอร์” จะพาท่านเดินทางผ่านเรื่องราวมหากาพย์ของภาพยนตร์ "โฟรเซน" ตั้งแต่เรื่องที่ทำให้อบอุ่นหัวใจไปจนถึงเรื่องน่าหัวเราะ น่าหลงใหล ไปจนถึงเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างจับใจ รวมไปถึงเครื่องเล่นสุดสนุก พาท่านผจญภัยไปกับ “รถไฟเหาะคาร์นิวัล” และยังมีร้านอาหาร “โกลเดน ครอคัส อินน์” และร้านขนมหวาน “นอร์ธเทิร์น ดีไลท์” เพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติอาหารของอาณาจักรเอเรนเดลล์ที่ปรุงเองที่บ้านได้ *** กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด) ขนมคบเคี้ยว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก) ***
   • ** หากตรงกับวันที่ดิสนีย์แลนด์ปิดทำการ จะสลับโปรแกรมไปเป็นวันแรกในการเดินทาง **
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย **ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม** เพื่อสะดวกในการทำกิจกรรม
ที่พัก BP International Hotel // STARPHIRE HOTEL // DORSETT KHUN TONG  หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร **เมนูติ่มซำต้นตำหรับฮ่องกง**
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (HUNG HOM KWUN YUM TEMPLE) เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮำหลายต่อหลายครั้ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและล้มตายมากมาย แต่ชาวบ้านที่หนีเข้าไปหลบภัยในวัดนี้กลับปลอดภัยและตัววัดก็ไม่ดีรับความเสียหายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดอย่างน่าอัศจรรย์ และวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนหลั่งไหลมาไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย และรอคอยเป็นประจำทุกปี ก็คือ "วันเปิดทรัพย์" หรือ วันยืมเงินเทพเจ้า เป็นวันที่จะมาขอพรและยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 26 นับจากวันตรุษจีน ซึ่งพิธีนี้ใน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • จากนั้นนำท่านชม
โรงงานจิวเวอรี่
  • ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ อาทิเช่น จี้ และแหวนกังหัน ที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งถือกำเนิดขึ้นที่นี่และมีชื่อเสียงที่สุดใช้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่าน
เลือกซื้อ เครื่องประดับที่ ร้านหยก
  ซึ่งคนจีนนั้นถือว่าหยกเป็นหิน ที่เป็นตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์ มีความเชื่อว่าหยกมงคล ถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เนื่องจากว่า เจ้าพ่อกวนอู เป็นเทพเจ้าที่รักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย อันตรายต่าง ๆ และช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไม่ประมาท ท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งโดดเดี่ยว ไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ฉะนั้นการมาบูชาขอพรท่าน จะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรู ทำให้มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ตำรวจ ทหาร และ นักการเมือง จึงมักจะนิยมบูชาเทพเจ้ากวนอู เป็นพิเศษ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูชาบู สไตล์ฮ่องกง
จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (CHE KUNG TEMPLE) วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่ า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต SHATIN มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะที่เป็นแม่ทัพปราบศึก อยู่นั้น ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง  การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัด เพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ ได้แก่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE)
  • เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรต กลับมาใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อ กราบสักการะ นอกจากนั้นแล้ว ภายในวัดยังมี
เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว
  รูปปั้นสีทอง มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุคโหลว ซึ่งท่านจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก เชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก เป็นย่านที่มีความคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะฮ่องกงก็ว่าได้ เป็นสวรรค์ของนักช้อปอีกหนึ่งที่ ที่สายช้อปจะพลาดไม่ได้ นับได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักมากอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกงเพราะเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านค้า และคนที่มาช้อปปิ้งจากที่ต่างๆ มากมายไม่ขาดสายตั้งแต่กลางวันยันกลางคืน เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสีสันมาก ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วก็เปรียบเหมือนการเดินอยู่ที่ชิบูย่าเลยก็ว่าได้ และยังมี ถนนเลดี้ส์ มาร์เก็ต (LADIES MARKET) ที่มีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมายให้เลือกช้อป อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขึ้นชื่อหลากหลายชนิด ให้ทุกท่านได้ลองลิ้มรสอีกมากมาย
  • สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง
สู่สนามบินฮ่องกง
19.05 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 639 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.45 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
4

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน // เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน พักเดี่ยว
ธันวาคม 2566
วันที่ 04-06 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 07-09 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2566 23,899.- 6,900.-
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 28,899.- 8,900.-
มกราคม 2567
วันที่ 27-29 มกราคม 2567 23,899.- 5,900.-
กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 03-05 กุมภาพันธ์ 2567 23,899.- 5,900.-
มีนาคม 2567
วันที่ 02-04 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 09-11 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 16-18 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
วันที่ 23-25 มีนาคม 2567 23,899.- 5,900.-
เมษายน 2567
วันที่ 14-16 เมษายน 2567 31,899.- 7,900.-
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = INFANT 10,900 บาท
5

อัตราค่าบริการรวม :

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2. ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 5. ค่าอาหารตามรายการระบุ
 6. ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 7. หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7

เงื่อนไขในการจอง

 1. ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
กรุงเทพ นาย จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register