s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

EUR07514 แกรนด์ เยอรมนี GERMANY 9 วัน 6 คืน บิน EK (DEC-APR24)

EUR07514 แกรนด์ เยอรมนี GERMANY 9 วัน 6 คืน บิน EK (DEC-APR24)

95999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัสโรเมอร์ • อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์ • กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ทาค • ซากกำแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาลี • เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร์ • เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ • จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์ • เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ • น้ำพุแห่งความดีงาม • เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชน • เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจำเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน

แหล่งช้อปปิ้ง

จัตุรัสมารีนเพทส - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสโรเมอร์

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) พักเดี่ยวเพิ่ม
12 – 20 ตุลาคม 2566 26+1 95,999 95,999 94,999 +12,000
01–09 ธันวาคม 2566 26+1 95,999 95,999 94,999 +12,000
8-16 เมษายน 2567 26+1 99,999 99,999 98,999 +12,900

ราคารวมค่าวีซ่ายื่นแบบปกติ ทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

***กรณียื่นวีซ่าที่เชียงใหม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท***

 

**ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเรื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นราคาก่อนวันเดินทาง)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ
 4. ที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)
 5. มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 6. น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามารยการที่ระบุ
 9. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นท์ สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว สามารถหักค่าวีซ่าท่านละ 3,500 บาท)
 10. ค่าทิปไกดท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ
 11. ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยบาล 50,000
 12. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจนาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ประเทศปลายทาง มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) ในกรณีช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

 • Destination
 • Departure Time
  21.00 น.
 • Return Time
  18.55 น.

Tour Plan

1

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

17.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน
21.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
2

วันที่สอง ดูไบ • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัสโรเมอร์ • อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต

00.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
03.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ EK 043
08.50 น.
ถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และ 5 ชม. ในหน้าร้อน กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) เดินทางสู่ เมืองค็อคเคิม (Cochem) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆทางตะวันออกของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่ตั้งของหนึ่งปราสาทสวยของเยอรมัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทไรชสบวร์ก (Reichsburg) ปราสาทสไตล์โกธิคที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาริมแม่น้ำโมเซล ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1130 แต่ตัวปราสาทเดิมถูกทำลายในช่วงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส และสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในช่วงปี 1978 พาท่านเดินเล่นบริเวณย่านเมืองเก่าที่มีความสวยงามและน่ารัก ด้วยสไตล์บ้านแบบกึ่งไม้ กึ่งปูน ที่เป็นที่นิยมในยุคกลาง ราวกับว่าท่านได้ย้อนเวลาไปในยุคแห่งอัศวิน เจ้าหญิง และเจ้าชาย จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซิน อันเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองเมืองที่มีความมั่งคั่งมาก ที่สุดเมืองนึงของยุโรป พาท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสใจกลางมือง ศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ต์มากมาย ตรงกลางมีน้ำพุแห่งความยุติธรรม และตรงสุดทางยังมี อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) หรือที่มีอีกชื่อนึงว่ามหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 13 และเป็นที่บรมราชาภิเษกจักรพรรดิในยุคอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีน้ำตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ความงดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก NH Frankfurt Airport West หรือเทียบ
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล)
3

วันที่สาม เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี และเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการสงครามโลกครั้งที่ 2 โดนระเบิดทางอากาศทั้งหมด 14 ลูก เมืองโคโลญเหลือแต่ซากปรักหักพัง ในส่วนของเมืองเก่าที่งดงามก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้รับการบูรณะใหม่ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นต้นตำรับน้ำหอมชื่อดังอย่าง ออดิโคโลญ 4711 อีกด้วย นำท่านเข้าชม มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารีมหาวิหารแห่งพลังศรัทธาที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีความสูงถึง 157.38 เมตร เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับอาสนวิหารในเมืองโคโลญ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่กว่าจะสำเร็จก็ถึงปีค.ศ.1880 แม้วิหารจะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 บางส่วน แต่ก็ไม่พังทลายลงมา นอกจากนั้นมหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าโคโลญ (Cologne Old Town) ซึ่งจะอยู่ใกล้บริเวณของวิหารที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำไรน์ เป็นย่านที่มีตรอกซอยอาคารบ้านเรือน ร้านอาหารมากมาย ใกล้กันจะมี ที่ว่าการเมืองโคโลญ (Cologne City Hall) เป็นที่ว่าการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน และ โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร (Great St. Martin Church) โบสถ์คาทอลิกแบบโรมัน ชม สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพานประจำเมืองที่คู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ เป็นอีกหนึ่งสะพานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจความรักที่นี่ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย มุ่งหน้าสู่ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของรัฐนีเดอร์ซัคเซิน ปัจจุบัน ฮันโนเฟอร์เป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม และเคยเป็นมืองหนึ่งที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2006
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Wyndham Atrium หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ทาค • ซากกำแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาลี

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งรัฐสหพันธเยอรมนีมาตั้งแต่ตั้งในสมัยจักรวรรดิเยอรมัน ในครั้งที่ปรัสเซียมีอำนาจสูงสุด จนมาถึงในยุคสาธารณรัฐไวมาร์ จวบจนปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นพาท่านชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นในเมืองหลวงแห่งนี้ เริ่มจาก ประตูบรันเดินบวร์ค (Brandenburger Tor) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ นอกจากนั้น ยังมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญอีก 2 จุดทางด้านซ้ายและด้านขวาประตู นั่นคือ อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (Holocaust Memorial) สร้างอุทิศแด่เหยื่อชาวยิวกว่าหกล้านคนในเหตุการณ์ครั้งนั้น โดยเป็นลักษณะของแท่งคอนกรีตจำนวน 2,711 ต้นที่มีความสูงต่ำลดหลั่นกันไป และยังมี อาคารไรชส์ทาค (Reichstag) หรือรัฐสภาเยอรมัน สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมัน มีความสำคัญต่อพรรคนาซี เนื่องจากฮิตเลอร์เคยใช้เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาเป็นข้ออ้างเพื่อขึ้นสู่อำนาจ จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ซากกำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) สัญลักษณ์แห่งสงครมเย็น สร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกเบอร์ลินตะวันออก และตะวันตกจากจากกัน มีความยาวถึง 155 กิโลเมตร ก่อนจะถูกทำลายลงในปี 1989 ถูกเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์การสิ้นสุดสงครามเย็นและสหภาพโซเวียต มีไฮไลท์อยู่ที่ภาพ The Mortal Kiss พาท่านถ่ายรูปกับ อาสนวิหารเบอร์ลิน (Berlin Cathedral) โบสถ์สำคัญ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้มีการรื้อและสร้างใหม่จนเป็นแบบที่ท่านเห็นในปัจจุบันในสมัยพระเจ้าวิลเฮ็ล์มที่ 3 โดยได้แรงบันดาลใจจากวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ และเซ็นต์พอล สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1905 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 11 ปี ก่อนปิดท้ายที่ เช็คพอยท์ชาลี (Checkpoint Charlie) ด่านตรวจเข้าออกพรมแดนระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตก ถือเป็นจุดประวัติศาสตร์ของช่วงสงครามเย็น จากการประจันหน้าของทหารโซเวียต และทหารอเมริกันในปี 1961
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Holiday Inn Berlin-City West หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพ็อทซ์ดัม (Potsdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) มีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของกษัตริย์ปรัสเซียหลายพระองค์ โดยเฉพาะพระเจ้าวิลเฮมล์ที่ 2 หนึ่งในผู้เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างปี 1914-1918 พาท่านเข้าชม พระราชวังซ็องซูซี (Schloss Sanssouci) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชมหาราช ด้วนสไตล์การต่อสร้างแบบโรโกโก ได้รับการขนาดนามว่า “แวร์ซายน์แห่งพ็อทซ์ดัม” เป็นที่ประทับเพื่อพักผ่อนของเหล่ากษัตริย์ปรัสเซีย ขนาดของวังจึงไม่ได้ใหญ่มาก และสร้างอยู่บนเนินกลางอุทยาน โดยคำว่าซ็องซูซี แปลเป็นไทยได้ว่า ไกลกังวล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พาท่านเดินทางสู่ เมืองไลพ์ซิก (Leipzig) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองสวยของรัฐซัคเซิน มีความสำคัญในสมัยสงครามนโปเลียนที่ใช้ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการ พาท่านเดินจัตุรัสมาเก็ต (Marktplatz Leipzig) และยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์นักบุญนอโคลัส (St.Nicholas Kirche) จุดเริ่มต้นการรวมประเทศเยอรมันในยุคสงครามเย็น และ โบสถ์นักบุญโทมัส (St.Thomas Kirche) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี 1212 และยังเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของคีตกวีและนักออร์แกนชื่อดังของเยอรมัน โยฮัน เซบัสทีอัน บัค ผู้ที่โมซาร์ท และบีโทเฟน นับถือเป็นอาจารย์ ก่อนพาท่านเดินทางสู่ เมืองไวมาร์ (Weimar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสำคัญทางด้านการวางรากฐานของประเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่ประชุมเพื่อเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศจนถูกยกย่องชื่อเมืองเป็นชื่อสาธารณรัฐในยุคนึง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Ramada by Wyndham Weimar หรือเทียบเท่า
6

วันที่หก เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ • จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์ • เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ • น้ำพุแห่งความดีงาม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้าสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แม้จะชื่อยาว แต่เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารัก ราวกลับหลุดเข้าไปในยุคกลาง ด้วยบ้านเรือนที่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบ กึ่งไม้ กิ่งปูน ซึ่งเป็นเมืองที่แทบไม่ได้รับผมกระทบจากสงครามเลย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านสู่ จัตุรัสมาเก็ต (Market Square) อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่สร้างขึ้นในยุคเรเนสซองค์ ก่อนพาท่านถ่ายรูปกับมุมมหาชนที่ โพลนไลน์ (Plonlein) ที่หลายคนกล่าวว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดของเมืองจนกลายเป็นมุมโปสการ์ดของเมืองไปโดยปริยาย ด้วยบ้านเรือนที่มีสีสันสดใจ และทางต่างระดับที่ดูลงตัวอย่างน่าแปลก จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองสวยอีกหนึ่งเมืองของเยอรมัน เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแคว้นบาวาเรีย และเป็นบ้านเกิดของPeter Henlein ผู้ประดิษฐ์นาฬิกาแบบพกพาเรือนแรกของโลกด้วย พาท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งมี วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz) โบสถ์ของนิกายอีแวนเจลิกที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ตัวโบสถ์ที่ในปัจจุบันนั้นเป็นงานก่อสร้างที่บูรณะขึ้นมาใหม่จากความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้างๆโบสถ์มี น้ำพุแห่งความดีงาม (Schoner Brunnen) สีทองอร่อมตา สูง 19 เมตร ได้รับการขนาดนามว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดในเยอรมัน ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของ Hauptmarkt ของเมืองนูเรมเบิร์ก ซึ่งประกอบไปด้วยรูปปั้นของเจ้าอิเล็คเตอร์ 40 องค์ นักบุญ ชาวยิว และรูปประดับอื่นๆ และมีความหมายสื่อถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โดยน้ำพุแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นน้ำพุที่อลังการมากที่สุดในเยอรมนี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก NH NUERNBERG FUERTH หรือเทียบเท่า
7

วันที่เจ็ด เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเทอบิงเกน (Tübingen) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย โดย 1 ใน 3 ของประชากรในเมืองเป็นนักศึกษา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านเข้าชมอีก 1 ปราสาทที่โด่งดัง และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเยอรมัน ณ ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (Burg Hohenzollern) ปราสาทมรดกของราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีศตวรรษที่ 11 เคยถูกทำลายโดยราชวงศ์ฮัพบวร์คของออสเตรีย ก่อนได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยมกุฏราชกุมารฟรีดรีช วิลแฮ็ล์มแห่งปรัสเซียในปี 1819 มุ่งหน้าสู่ เมืองอูล์ม (Ulm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อันมีแม่น้ำดานูบ สายธารแห่งยุโรปตะวันออกไหลผ่าน และยังเป็นบ้านเกิดของนักฟิสักส์ชื่อก้องโลก อย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมหน้า วิหารอูล์ม (Ulm Munster) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค สร้างตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 เสร็จในปี ค.ศ.1890 สูง 161.53 เมตรเป็นหอคอยโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมชุมชนเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ! เมนูขาหมูเยอรมันแท้
ที่พัก Leonardo Royal Hotel Ulm หรือเทียบเท่า
8

วันที่แปด เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจำเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองออกสบูร์ก (Augsburg) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐบาวาเรีย เป็นเมืองเก่าแก่เป็นอย่างมากสังเกตุได้จากชื่อเมืองที่ได้มาจากชื่อจักรพรรดิโรมันอย่าง ออสกัสตัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม ศาลากลางเก่าแห่งออกสบูร์ก (Rathaus) ออกแบบและสร้างโดย Elias Holl, Stadtbaumeister สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1624 ในยุคสมัยฟืนฟูศิลปะวิทยาการ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งทางอาวุธ ซึ่งภายในมีห้องโถงทองคำที่เพดานสูง 14 เมตร เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเยอรมันตอนปลาย ห้องโถงครอบคลุมพื้นที่ 552 ตารางเมตร ถูกตกแต่งด้วยทองคำอย่างหรูหรา จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสกลางเมืองที่มี โบสถ์ประจำเมือง (Cathedral Dom) และ หอคอยเพอร์ลาชทูร์ (Perlachturm) ตั้งเด่นเป็นสง่า ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง และเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ หรือคลาสสิคทันสมัย ให้ท่านได้อิสระที่บริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาถึง 42 ปี นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนแม็กซิมิเลียน (Maximilianstrasse) ถนนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 19 เป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่เรียงอยู่ตลอดทั้งสองข้างทางที่มีทั้งดีไซเนอร์แบรนด์สุดหรูไปจนถึงสตรีทแบรนด์สุดเท่ แต่ละร้านเป็นตึกเก่าที่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิมสุดคลาสสิคเอาไว้อย่างงดงาม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย สมควรกับเวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)
22.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK052
9

วันที่เก้า สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
10

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) พักเดี่ยวเพิ่ม
12 - 20 ตุลาคม 2566 26+1 95,999 95,999 94,999 +12,000
01–09 ธันวาคม 2566 26+1 95,999 95,999 94,999 +12,000
8-16 เมษายน 2567 26+1 99,999 99,999 98,999 +12,900
ราคารวมค่าวีซ่ายื่นแบบปกติ ทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าเข้าแต่ละสถานที่ตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ***กรณียื่นวีซ่าที่เชียงใหม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท***   **ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**
11

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเรื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
 2. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นราคาก่อนวันเดินทาง)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ
 4. ที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)
 5. มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 6. น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามารยการที่ระบุ
 9. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นท์ สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว สามารถหักค่าวีซ่าท่านละ 3,500 บาท)
 10. ค่าทิปไกดท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ
 11. ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยบาล 50,000
 12. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
12

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจนาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ประเทศปลายทาง มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)
13

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 2 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) ในกรณีช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register