s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

EUR06302 England ดูฟุตบอลคู่แดงเดือด 7 วัน 4 คืน (13-19 ธ.ค.66)

EUR06302 England ดูฟุตบอลคู่แดงเดือด 7 วัน 4 คืน (13-19 ธ.ค.66)

149999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองแมนเชสเตอร์-เมืองยอร์ค-ลิเวอร์พูล-สนามฟุตบอลแอนฟิลด์-ท่าเรืออัลเบิร์ต-สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-ลิเวอร์พูล-ชมเกมส์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่าง ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด-สนามเอทิฮัดสเตเดี้ยม-เมืองเชสเตอร์- MCARTHURGLEN OUTLET-เมืองเบอร์มิงแฮม-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน

แหล่งช้อปปิ้ง

The Shamble - MEGA STORE - McArthurGlen Outlet

อัตราค่าบริการ

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

ธันวาคม 2566 13-19 ธ.ค. 66 149,999 15,000

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
 5. ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่าง ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 6. ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
 7. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
 8. ค่าทิปไกด์และค่าทิปคนขับรถ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 3. ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

 • Destination
 • Departure Time
  06.45 น.
 • Return Time
  18.40 น.

Tour Plan

1

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

17.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
2

วันที่สอง ดูไบ-เมืองแมนเชสเตอร์-เมืองยอร์ค (-/L/D)

00.50 น.
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
02.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK021 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
06.45 น.
เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองโรมันโบราณที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินต่อไปที่ The Shambles (เดอะแชมเบิ้ล) เป็นสถานที่ที่มีความคล้ายกับตรอกไดอากอนในภาพยนต์ชื่อดังอย่าง Harry Potter อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลีดส์ แวะถ่ายรูปหน้าสนามเอลแลนด์โร้ด สนามเหย้าของสโมสรลีดส์ ยูไนเต็ด และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในร้านขายสินค้าของสโมสร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่ความสำคัญของประเทศอังกฤษและยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษรองจากมหานครลอนดอน เป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับวิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเมื่อในปี ค.ศ. 1996 ได้ถูกลอบวางระเบิดจากผู้ก่อการร้าน ไออาร์เอ ทำให้ต้องมีการบูรณะใหม่อีกครั้ง แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิมและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of England ที่หากมาถึงประเทศอังกฤษ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC Hotel by Marriott Manchester Salford Quays หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม ลิเวอร์พูล-ทัวร์สเตเดี้ยมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์-ท่าเรืออัลเบิร์ต (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านกีฬาฟุตบอลและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามแอนด์ฟิลด์ Anfield และนําท่านเข้าชม ทัวร์สเตเดี้ยมของสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล ให้ท่านได้เที่ยวชมส่วนต่างๆของสนามละประวัติความเป็นมาของสโมสรแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือซื้อของที่ระลึกของทีมสโมสรลิเวอร์พูลในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย นำท่านเดินทางกลับสู่แมนเชสเตอร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC Hotel by Marriott Manchester Salford Quays หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ ทัวร์สเตเดี้ยมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-ลิเวอร์พูล-ชมเกมส์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่าง ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (B/-/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และนําท่านเข้าชม ทัวร์สเตเดี้ยมของสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนยูฯ ให้ท่านได้เที่ยวชมส่วนต่างๆของสนามละประวัติความเป็นมาของสโมสรแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือซื้อของที่ระลึกของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเตรียมตัวเข้าชมเกมส์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่าง ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ตั๋วที่นั่งแบบ LONGSIDE LOWER)
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเตรียมเข้าชมเกมส์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (โดยทุกท่านสามารถซื้อของรับประทานได้ที่หน้าสนามการแข่งขัน)
หลังจบการแข่งขันนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC Hotel by Marriott Manchester Salford Quays หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า ทัวร์สนามเอทิฮัดสเตเดี้ยม-เมืองเชสเตอร์- MCARTHURGLEN OUTLETเมืองเบอร์มิงแฮม (B/-/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามกีฬาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ (City of Manchester Stadium) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ สนามกีฬาเอทิฮัด (Etihad Stadium) ด้วยเหตุผลตามชื่อผู้สนับสนุน หรือในบางครั้งอาจเรียกว่า คอมส์ (CoMS) หรือ อีสต์แลนส์ (Eastlands) เป็นสนามกีฬาในเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นสนามกีฬาเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นสนามกีฬาใหญ่เป็นอันดับ 5 ของทีมพรีเมียร์ลีกและใหญ่เป็นอันดับ 12 ในสหราชอาณาจักร มีจำนวนที่นั่ง 47,805 ที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (Chester) เมืองเก่าที่ค้นพบโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของที่นีโครงสร้างตึกและบ้านเรือนที่จะทำจากไม้และทาสีขาวดำซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆ ไปแทบจะทุกถนน ซึ่งเสริมให้บรรยากาศของเมืองนี้มีเสน่ห์ และแฝงความน่ารักเอาไว้ นอกจากนั้นตึกบางแห่ง ยังเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย นำท่านชม กำแพงเมือง (City Walls) ซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมของโรมัน เชสเตอร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเดียวใน สหราชอาณาจักรที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้มากที่สุด
อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Outlet ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น AMANI, BARBOUR, GAP, DISCEL, CALVIN KLEIN, NEXT, MULBURRY, POLO, MICHAEL KORS, HUGO BOSS, SUPERDRY, NIKE, ADIDAS, ASIC, COACH, FOSSIL, GUESS, JAEGER, LEVI’S, LACOSTRE, SAMSONITE และอื่นๆ อีกมากมายในราคาสบายๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Leonardo Royal Hotel Birmingham หรือเทียบเท่า
6

วันที่หก เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-สนามบิน (B/L/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้าน BOURTON ON THE WATER หมู่บ้านที่ได้รับการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในประเทศอังกฤษ Regularly voted one of the prettiest villages in England อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป และชมบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
20.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK038 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
7

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

07.50 น.
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
8

อัตราค่าบริการ

เดือน

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ธันวาคม 2566 13-19 ธ.ค. 66 149,999

15,000

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่

9

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
 5. ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่าง ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 6. ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
 7. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
 8. ค่าทิปไกด์และค่าทิปคนขับรถ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
10

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 3. ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้

11

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register