s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

EUR04802 GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY ธ.ค.66 (ปีใหม่)

EUR04802 GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY ธ.ค.66 (ปีใหม่)

84900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-เพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเรนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก-ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์-McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

แหล่งช้อปปิ้ง

จัตุรัสมาเรียน - McArthurGlen Designer Outlet

อัตราค่าบริการ

เดือน

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พฤศจิกายน 2566

29 พ.ย.-7 ธ.ค. 84,900

15,000

ธันวาคม
(เทศกาลปีใหม่)
1-9 ธ.ค.
28 ธ.ค. -5 ม.ค. 67
29 ธ.ค. -6 ม.ค. 67
84,900
94,900
94,900

15,000

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
 5. ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
 6. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 3. ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 7 วัน = 14 ยูโร )
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

 • Destination
 • Departure Time
  02.00 น.
 • Return Time
  13.25 น.

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
2

วันที่สอง ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (-/-/D)

02.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
06.00 น.
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK049 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15 น.
เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียและเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ+เบียร์เยอรมันต้นตำหรับ**
ที่พัก NH Munich Messe Hotel หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม เมืองเพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพรียน อัม คีมเซ (Prien am Chiemsee) เมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณทะเลสาบคีมเซ เพื่อนำท่านล่องเรือไปยัง พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเข้าชมด้านในพระราชวัง พระราชวังเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวังที่สวยงามและสุดอลังการแห่งหนึ่งที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่สอง ตั้งตระหง่านบนโลเคชั่นที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นๆ พระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากกษัตริย์ลุดวิกที่สองแห่งบาวาเรียนี้ มีความนิยมชมชอบในตัว พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า นำท่านเดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) ตั้งอยู่บนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์โวล์ฟกัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scalaria Hotel หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์-จุดชมวิวเมืองฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ(B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่งโดยนำท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า SKYWALK PLATFORM ‘WELTERBEBLICK มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรอิสระท่านชมเมือง ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์**
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง นำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปราก นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Duo หรือเทียบเท่า
6

วันที่หก เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์ (B/L/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศขนาดเล็กที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ทั่วทั้งเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย สถานที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย จากนั้นนำเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮ้าส์ นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน วิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Vienna South หรือเทียบเท่า
7

วันที่เจ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต์ (B/-/D)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือที่อื่นๆแทน) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn By Radisson Budapest หรือเทียบเท่า
8

วันที่แปด บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-สนามบิน (B/-/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
16.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.20 น.
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
9

วันที่เก้า สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

 
03.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์
10

อัตราค่าบริการ

เดือน

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

พฤศจิกายน 2566

29 พ.ย.-7 ธ.ค. 84,900

15,000

ธันวาคม (เทศกาลปีใหม่) 1-9 ธ.ค. 28 ธ.ค. -5 ม.ค. 67 29 ธ.ค. -6 ม.ค. 67 84,900 94,900 94,900

15,000

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่

11

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 2. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
 3. ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
 5. ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
 6. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
12

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 3. ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 7 วัน = 14 ยูโร )
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
13

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)
 3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จักรภัทร วิริยะกิตติ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

052-0-56649-8

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register