s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

CHN05215 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน เขาเทียนซื่อซาน 6 วัน 5 คืน บิน Vietjet เที่ยง-กลับเย็น (JAN-APR 2024)

CHN05215 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน เขาเทียนซื่อซาน 6 วัน 5 คืน บิน Vietjet เที่ยง-กลับเย็น (JAN-APR 2024)

19888บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

จางเจี่ยเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ลำธารจินเปียนซี ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู - ออปชั่นเสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

แหล่งช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
03 – 08 มกราคม 2567 19,888 5,000
12 – 17 มกราคม 2567 19,888 5,000
17 – 22 มกราคม 2567 19,888 5,000
26 – 31 มกราคม 2567 19,888 5,000
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 21,888 5,000
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 20,888 5,000
01 – 06 มีนาคม 2567 20,888 5,000
06 – 11 มีนาคม 2567 20,888 5,000
08 – 13 มีนาคม 2567 20,888 5,000
13 – 18 มีนาคม 2567 20,888 5,000
15 – 20 มีนาคม 2567 20,888 5,000
20 – 25 มีนาคม 2567 20,888 5,000
22 – 27 มีนาคม 2567 20,888 5,000
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 20,888 5,000
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 20,888 5,000
03 – 08 เมษายน 2567 21,888 5,000
05 – 10 เมษายน 2567 21,888 5,000
10 – 15 เมษายน 2567 22,888 5,000
12 – 17 เมษายน 2567 22,888 5,000
17 – 22 เมษายน 2567 19,888 5,000
19 – 24 เมษายน 2567 19,888 5,000
24 – 29 เมษายน 2567 19,888 5,000
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 19,888 5,000

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม

ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)

สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

**ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง**

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ไทยพาณิชย์ นาย วัฒนา วิริยะกิตติ ซอยลาซาล

221-2-20230-1

 • Destination
 • Departure Time
  11.35 น.
 • Return Time
  20.00 น.

Tour Plan

1

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – จางเจี่ยเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

08.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร *น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. / ท่าน *เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
11.35 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3694
16.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง ประเทศจีน และนำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ ที่นี่ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MEILUOSHUIJING HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2

วันที่สอง เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า "หวงซือเฉียวกู่เถิง" กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้ พร้อมบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก YULONG HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3

วันที่สาม ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านพิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็น โพรงหินขนาคใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขามีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายกาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่ท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา Option เสริม!! นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงนางจิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนาง จิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน จัดขึ้นภายในอุทยานจางเจี่ยเจี้ย การแสดงนางจิ้งจอกขาวนี้เป็นการแสดงที่จัดขึ้นกลางแจ้งโดยใช้ทิวเขาธรรมชาติเป็นฉากหลังในการแสดง *ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าบริการเข้าดูโชว์ สำหรับท่านที่สนใจ จะมีค่าเข้าอยู่ที่ ท่านละ 400 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4

วันที่สี่ อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า - ลำธารจินเปียนซี ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจี่ยเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจี่ยเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง " อวตาร " ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5

วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง และนำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื้อหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงินหินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
6

วันที่หก ออปชั่นเสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Option เสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดใน โลก สะพานกระจกจางเจี่ยเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย *อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 400 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจี๋ยเจี้ย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3695
20.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
7

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
03 – 08 มกราคม 2567 19,888 5,000
12 – 17 มกราคม 2567 19,888 5,000
17 – 22 มกราคม 2567 19,888 5,000
26 – 31 มกราคม 2567 19,888 5,000
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 5,000
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 21,888 5,000
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 20,888 5,000
01 – 06 มีนาคม 2567 20,888 5,000
06 – 11 มีนาคม 2567 20,888 5,000
08 – 13 มีนาคม 2567 20,888 5,000
13 – 18 มีนาคม 2567 20,888 5,000
15 – 20 มีนาคม 2567 20,888 5,000
20 – 25 มีนาคม 2567 20,888 5,000
22 – 27 มีนาคม 2567 20,888 5,000
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 20,888 5,000
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 20,888 5,000
03 – 08 เมษายน 2567 21,888 5,000
05 – 10 เมษายน 2567 21,888 5,000
10 – 15 เมษายน 2567 22,888 5,000
12 – 17 เมษายน 2567 22,888 5,000
17 – 22 เมษายน 2567 19,888 5,000
19 – 24 เมษายน 2567 19,888 5,000
24 – 29 เมษายน 2567 19,888 5,000
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 19,888 5,000
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง**
8

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
9

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
10

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
11

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ไทยพาณิชย์ นาย วัฒนา วิริยะกิตติ ซอยลาซาล

221-2-20230-1

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register