s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

CHN04915 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บิน FD เช้า กลับเที่ยง ทัวร์ไม่ลงร้าน (Jan – Apr 2024)

CHN04915 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บิน FD เช้า กลับเที่ยง ทัวร์ไม่ลงร้าน (Jan – Apr 2024)

23888บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก

แหล่งช้อปปิ้ง

ถนนคนเดินจินปี้ลู่

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
02 – 07 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
03 – 08 มกราคม 2567 23,888 18,888 5,000
06 – 11 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
09 – 14 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
13 – 18 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
20 – 25 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
23 – 28 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,888 19,888 5,000
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 24,888 19,888 5,000
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดวันมาฆบูชา 26,888 21,888 5,000
27 กุมภาพันธ์  – 03 มีนาคม 2567 24,888 19,888 5,000
02 – 07 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
05 – 10 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
09 – 14 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
12 – 17 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
16 – 21 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
19 – 24 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
23 – 28 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
26 – 31 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
03 – 08 เมษายน 2567 25,888 20,888 5,000
09 – 14 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 29,888 22,888 5,000
11 – 16 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888 27,888 5,000
13 – 18 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888 27,888 5,000
20 – 25 เมษายน 2567 25,888 20,888 5,000
ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1500 บาท/ท่าน
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น

ตามทำเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)

สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ
INFANT 5,000 บาท /ท่าน***

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ไทยพาณิชย์ นาย วัฒนา วิริยะกิตติ ซอยลาซาล

221-2-20230-1

 • Destination
 • Departure Time
  09.20 น.
 • Return Time
  14.35 น.

Tour Plan

1

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่

06.30 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
09.20 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD582 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
12.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุณหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เดินทางถึงเมืองต้าหลี่ จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ที่มีบ้านโบราณต่างๆ ปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่คึกคัก สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่แต่งชุดประจำเผ่าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารท้องถิ่นต่างๆ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2

วันที่สอง เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากที่จะต่อสู้ จึงทำให้ไม่ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประติมากรรมยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในต้าหลี่ นำท่าน ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ ตั้งอยู่ภายในวัด ฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งในอดีตเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ปกครองเมืองต้าหลี่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 ทั้งที่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเมืองได้รับความเสียหายถึง 99% ชาวบ้านเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสามมีความศักดิสิทธิ์ซึ่งภัยธรรมชาติไม่สามารถทำลายได้ จากนั้นนำท่านพบกับวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง หมู่บ้านสี่โจว ชมวิธี การชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส วัฒนธรรมของชาวไป้ พร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3

วันที่สาม เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน” (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน ขึ้น-ลง ประมาณ 70 หยวน )
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำ ในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงาม และชัดเจนอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้แซลม่อน
ที่พัก FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4

วันที่สี่ เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ (หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง, หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นทดแทน หรือในกรณีที่กระเช้าใหญ่ปิด ทางบริษัทจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้ายุนซันผิง ความสูงประมาณ 3,600 เมตร ชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกหรือเล่นหิมะที่ SNOW WORLD,SUNAC แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) นำท่านชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ำตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวช่างภาพและคู่รักเป็นอย่างมาก อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.
นำท่านชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว” ที่ซึ่งเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5

วันที่ห้า นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัดและฤดูร้อนไม่ร้อนมาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ นำท่านเยี่ยมชม ตำหนักทอง โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนาน ที่ได้รับการปกป้องดูแลโดยรัฐบาลจีน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมิงเฟิง ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการ ตำหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณอาคารที่มีสีทองวาววัลจากทองเหลืองในส่วนของผนังและหลังคา รวมกว่า 200 ตัน โดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ภายในมีรูปปั้นทองโดยมีเจินอู่ (เสวียนอู่) เทพเจ้าลัทธิเต๋าเป็นองค์ประธาน จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินจินปี้ลู่ ชื่อของถนนจินปี้ลู่ มาจากตอนกลางของถนนจะมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่า และปี้จี จึงเอาคำย่อ จินปี้ มาขนานนามถนนแห่งนี้ ซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยลวดลายของซุ้มจินหม่าปี้จีนี้เป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาโดยตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณี ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด
ที่พัก PIN HUA YUE JIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
13.30 น.
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD583 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
14.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
7

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
02 – 07 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
03 – 08 มกราคม 2567 23,888 18,888 5,000
06 – 11 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
09 – 14 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
13 – 18 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
20 – 25 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
23 – 28 มกราคม 2567 24,888 19,888 5,000
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,888 19,888 5,000
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 24,888 19,888 5,000
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดวันมาฆบูชา 26,888 21,888 5,000
27 กุมภาพันธ์  - 03 มีนาคม 2567 24,888 19,888 5,000
02 – 07 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
05 – 10 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
09 – 14 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
12 – 17 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
16 – 21 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
19 – 24 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
23 – 28 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
26 – 31 มีนาคม 2567 25,888 20,888 5,000
03 – 08 เมษายน 2567 25,888 20,888 5,000
09 – 14 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 29,888 22,888 5,000
11 – 16 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888 27,888 5,000
13 – 18 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888 27,888 5,000
20 – 25 เมษายน 2567 25,888 20,888 5,000
ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1500 บาท/ท่าน
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ***ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ INFANT 5,000 บาท /ท่าน***
8

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
9

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
10

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
11

การชำระเงินเพื่อทำการจองโปรแกรมตามบัญชีที่ระบุ

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ไทยพาณิชย์ นาย วัฒนา วิริยะกิตติ ซอยลาซาล

221-2-20230-1

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register