s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s
Tour Bhutan

BHU0202 ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่ง ขุนเขาหิมาลัย 5วัน4คืน

BHU0202 ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่ง ขุนเขาหิมาลัย 5วัน4คืน

56900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง - โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง - วัดทักซัง

แหล่งช้อปปิ้ง

พาโรสตรีท

วันเดินทาง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS

โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 4,900.-
18 – 22 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.-
12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.-
01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าขึ้นม้าวัดทักซัง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป)

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Plan

1

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์

04.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701
ประเทศภูฏาน (Bhutan) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกับทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่นี่มีเทือกเขาจำนวนมากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ ภูฏานนั้นมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไม้กำลังเบ่งบานทั้งหุบเขา ฤดูร้อนและฝน ระหว่างเดือน มิถนายน – สิงหาคม พืนป่าเขียวขจี ท้องฟ้าสีสันสดใส น้ำตกสวยงาม ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองทองอร่าม อากาศปลอดโปร่ง ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบ้าง ท้องฟ้าสีคราม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมีเทศกาลสำคัญต่างๆ ทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ตลอดทั้งปี
09.55 น.
เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส นำชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญานและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานไม้งามิ ซัม (Nyami Zam) ทอดผ่านข้ามแม่น้ำที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำพาโร ที่ไหลมาจากต้นน้ำในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari) ที่ซึ่งเคยเป็นฉากถ่ายทำในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง เรื่อง Little Buddha เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น นำท่านชม วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็นวัดที่มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ โดยวัดคิชู ลาคัง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน จากนั้นเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก และเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรของภูฎาน มีให้เลือกหลาย มีทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัด,ป้อมปราการ, รูปสัตว์ ,รูปดอกไม้ต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL PEDLING หรือเทียบเท่า
2

วันที่ 2 ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา พูนาคาซอง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก โดยได้รับความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ ที่บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏาน มีเวลาให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิว ชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียง นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนี้ชาวภูฏาน กล่าวขานกันว่าใครที่มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรที่วัดแห่งนี้ก็จะได้สมใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ประกอบไปด้วยหลายส่วน ทั้งพระตำหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากถึง 6,000 รูป ที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเท่า
3

วันที่ 3 พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน ระหว่างทางแวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความงามของเจดีย์ บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองทิมพู
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน (Takin) ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ทาคินเป็นสัตว์ในตำนานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ จากนั้นนำท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 ปัจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์จิกมี่ด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า
4

วันที่ 4 พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้ง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ สร้างอยุ่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร ตั้งแต่ศตวรรษที่ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนชื่อเรียก "ถ้ำเสือ" ของวัดนี้ได้มาจากตำนานที่เล่าขานต่อๆ กันมาว่า พระรินโปเชผู้เผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานได้ขี่หลังเสือเหาะมายังหน้าผาแห่งนี้ และเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2227 มีการสร้างวัดขึ้นที่นี่ และด้วยความสูงของผา ทำให้วัดนั้นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่ล้อมรอบวัด การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาด้านล่างเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า,ขี่ลา ,ขี่ล่อ เท่านั้น การเดินขึ้นไปยังวัด จะแบ่งเป็นช่วงแรกใช้เวลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านได้พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้นต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงจุดชมวิวแวะที่สอง จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง เข้าสู่วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวัดอย่างวิจิตรลงตัว (การเดินทางขึ้นชมวัดทักซัง ทางบริษัทแนะนำให้ท่านเดินเท้าขึ้นจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าหากท่านใดต้องการขี่ม้า รบกวนแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า เพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึ่ม้าช่วงขาขึ้นเขาได้จนถึงจุดแวะพักแรกเท่านั้น)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้) จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งที่ พาโรสตรีท (Paro Street) ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า
5

วันที่ 5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
10.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700
16.05 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
6

วันเดินทาง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ ไม่รวมตั๋ว ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 4,900.-
18 – 22 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.-
04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.-
12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.-
01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.-
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
7

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าขึ้นม้าวัดทักซัง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป)
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register