s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

VIE1883 ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน3คืน

VIE1883 ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน3คืน

11900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

โบสถ์หินญาจาง – ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ – ตลาดญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ - ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - Rain Forest Café - ชายหาด ญาจาง

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดดัม - NIGHT MARKET NHA TRANG

 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  07.55 น.
 • Return Time
  12.15 น.
 • Dress Code
  Casual, comfortable and light
 • Included
  ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
  ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่าโรงแรม
  ประกันภัยการเดินทาง
  รถปรับอากาศ
 • Not Included
  ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น
  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ
  ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

Tour Plan

1

DAY 1 กรุงเทพฯ – ญาจาง – โบสถ์หินญาจาง – ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ – ตลาดญาจาง

05.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาร์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและตั๋วเครื่องบิน
07.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยเที่ยวบินที่ FD 646 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
10.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกามรัญ ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองญาจาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายหาดอันเป็นที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสีทองทอดยาว ราว 6 กิโลเมตร ไปพร้อมกันกับวิวทิวทัศน์ของทิวเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากว่า ชายหาดนี้สวยที่สุดในโลก มีแสงอาทิตย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนกัน และการดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นเป้าหมายของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1886 โดยได้รับอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่งนี้จากนั้น นำท่านเที่ยวชม JUNGLE COFFEE เป็นคาเฟ่บรรยากาศดี ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ บรรยากาศดี ที่สำคัญให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับมุมน่ารักๆหรือ สามารถสั่งเครื่องดื่มและของหวาน มารับประทานได้ ซึ่งเมนูแต่ละชนิดตกแต่งน่ารัก น่ากิน เหมาะกับการมานั่งชิลล์มากๆ (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ มีทั้งอาหารทะเลสด หรือ แห้ง ให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด!!
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2

DAY 2 ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้สวนสนุกที่ทันสมัยใกล้เคียงกับดิสนีย์แลนด์ ตื่นเต้นด้วยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (ประมาณ 3 กิโลเมตร) ในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนี้ โซนสวนน้ำ โซนอควาเรียมโซนเครื่องเล่น โซนซาฟารี (พร้อมชมโชว์พิเศษ ) ให้ท่านได้สนุกเต็มอิ่มทั้งวัน ณ สวนสนุกแห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3

DAY 3 ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - Rain Forest Café - ชายหาด ญาจาง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกบาโฮ BA HO WATERFALL เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ห้ามพลาด! เมื่อมาถึงเมืองญาจางแห่งนี้ ที่นี่ประกอบไปด้วยน้ำตกทางธรรมชาติทั้ง 3 ที่จะไปบรรจบกันกลายเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสกิ๊ง ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าฝนหนาแน่น น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของญาจางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบปีนเขา ว่ายน้ำและตกปลามากๆ ให้คณะได้พักผ่อน ชมวิวน้ำตกและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร วัดลองเซิน สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1886 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เนินเขามังกรที่เป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่เมืองญาจาง ที่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พร้อมกับรูปปั้น 7 อรหันต์ มังกรคู่ยาวกว่า 7 เมตร สวยงามอลังการ ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อนและด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางโดยรอบได้
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ำไค (Cai River) เป็นโบราณสถานแห่งอาณาจักรจาม ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะสร้างในช่วง ค.ศ.781 ด้านในประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปขององค์เทวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดู โดยหนึ่งในนั้น คือ เทวรูปเทพสตรีภัควตี ภาคหนึ่งของพระอุมาเทวี ซึ่งเป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ นอกจากเทวรูปแล้ว ภายในปราสาทโพนคร ยังมีรูปหินสลักเป็นศิวลึงค์และโยนี สัญลักษณ์การกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู อันมีความหมายถึงการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกด้วย จากนั้น นำท่านแวะพักผ่อนถ่ายรูป ที่ ร้าน RAIN FOREST CAFÉ คือคาเฟ่ที่รักษ์โลกที่ใช้วัสดุธรรมชาติตกแต่งร้าน ที่นี่จึงเป็นคาเฟ่ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ หลีกหนีจากความวุ่นแล้วมาผ่อนคลายในป่า ซึ่งก็เหมือนยกป่าฝนมาตั้งไว้กลางเมืองจริงๆ ทั้งต้นไม้ บ้านต้นไม้ หรือของตกแต่งทุกสิ่ง คือความกรีนๆที่หากลางเมืองไม่ค่อยจะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและ ดื่ม ชา กาแฟ และของหวาน ตามอัธยาศัย (ค่าอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนชายหาด ญาจาง (Nha Trang Beach) หรือนั่งกินลมชมวิวที่ชายหาดญาจาง ที่ทอดยาวกว่า 6 กิโลเมตร พร้อมกับทะเลสวยน้ำใส เหมาะจะมานอนอาบแดด เล่นน้ำทะเล พักผ่อน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปวิวสวยๆ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ NIGHT MARKET NHA TRANG อิสระให้ เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4

DAY 4 ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกามรัญ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 647 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
12.15 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Tour Location

Vietnam

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register