s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Taiwan

TPE0902 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน2คืน

TPE0902 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน2คืน

9999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –ไถจง - ไทเป – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดไนท์มาร์เก็ต - COSMETIC - GERMANIUM SHOP - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

5 – 8 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
8 – 11 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
15 – 18 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
17 – 20 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
19 – 22 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
22 – 25 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
24 – 27 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
29 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
1 – 4 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
3 – 6 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
6 – 9 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
8 – 11 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
10 – 13 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
13 – 16 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
17 – 20 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
20 – 23 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
22 – 25 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
24 – 27 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
26-29  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
27-30  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
28-31  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
01-04  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
02-05  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
03-06  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
04-07  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500
05-08  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
06-09  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
07-10  พ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
08-11  พ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
09-12  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
10-13  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
11-14  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500
12-15  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
13-16  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
14-17  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
15-18  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
16-19  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
17-20  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
18-21  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500
19-22  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
20-23  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
21-24  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
22-25  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
23-26  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
24-27  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
25-28  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500
26-29  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
27-30  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
01-04  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
02-05  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
03-06  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
04-07  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
05-08  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 4,500
06-09  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 4,500
07-10  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 3,500
08-11  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
09-12  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
10-13  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
11-14  ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
12-15  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
13-16  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
14-17  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
15-18  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
16-19  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
17-20  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
18-21  ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500
19-22  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
20-23  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
21-24  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
22-25  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
23-26  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
24-27  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500
25-28  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500
26-29  ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,500
27-30  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500
28-31  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500
29 ธ.ค.-01 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500
30 ธ.ค.-02 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500
31 ธ.ค.-03 ม.ค 63 17,999 17,999 17,999 5,500
01-04  ม.ค. 63 10,999 10,999 10,999 3,500
02-05  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500
03-06  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500
04-07  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500
05-08  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500
06-09  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500
07-10  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500
08-11  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500
*****เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก*****

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลำดับต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000  บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  02.15 น.
 • Return Time
  12.15 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5 ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
2

วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

02.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
07.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า
รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s)
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนา เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง นำคณะท่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลองอีกด้วย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
3

วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – COSMETIC – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู๊ด
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา เช่น บัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม ไข่ต้มใบชา และของแฮนเมดพื้นเมืองที่ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยและสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้ นำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก นำคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า
4

วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)
09.40 น.
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 kg) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
12.15 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
5

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

5 - 8 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
8 - 11 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
15 - 18 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
17 - 20 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
19 - 22 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
22 - 25 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
24 - 27 ก.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999
1 - 4 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
3 - 6 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
6 - 9 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
8 - 11 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
10 - 13 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
13 - 16 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
17 - 20 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
20 - 23 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
22 - 25 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
24 - 27 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 6,999
26-29  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
27-30  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
28-31  ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
01-04  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
02-05  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
03-06  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
04-07  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 -
05-08  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
06-09  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
07-10  พ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
08-11  พ.ย. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
09-12  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
10-13  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
11-14  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 -
12-15  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
13-16  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
14-17  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
15-18  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
16-19  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
17-20  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
18-21  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 -
19-22  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
20-23  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
21-24  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
22-25  พ.ย. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
23-26  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
24-27  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
25-28  พ.ย. 62 9,999 9,999 9,999 3,500 -
26-29  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
27-30  พ.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
01-04  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
02-05  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
03-06  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
04-07  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
05-08  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 4,500 -
06-09  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 4,500 -
07-10  ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 3,500 -
08-11  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
09-12  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
10-13  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
11-14  ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
12-15  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
13-16  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
14-17  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
15-18  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
16-19  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
17-20  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
18-21  ธ.ค. 62 11,999 11,999 11,999 3,500 -
19-22  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
20-23  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
21-24  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
22-25  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
23-26  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
24-27  ธ.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,500 -
25-28  ธ.ค. 62 12,999 12,999 12,999 3,500 -
26-29  ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,500 -
27-30  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500 -
28-31  ธ.ค. 62 18,999 18,999 1,999 5,500 -
29 ธ.ค.-01 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500 -
30 ธ.ค.-02 ม.ค 63 18,999 18,999 18,999 5,500 -
31 ธ.ค.-03 ม.ค 63 17,999 17,999 17,999 5,500 -
01-04  ม.ค. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 -
02-05  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 -
03-06  ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 -
04-07  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 -
05-08  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 -
06-09  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 -
07-10  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 -
08-11  ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 -

*****เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก*****

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

6

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลำดับต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน
8

เงื่อนไขการชำระ

เงื่อนไขการชำระ
โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000  บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register