s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Taiwan

TPE0870 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISHAN 5วัน3คืน

TPE0870 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISHAN 5วัน3คืน

13900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

แหล่งช้อปปิ้ง

ไนท์มาร์เก็ต - ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันเดินทาง

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 13,999 4,000
13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 13,999 4,000
22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
01 พ.ย.62 05 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
02 พ.ย.62 06 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
03 พ.ย.62 07 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
08 พ.ย.62 12 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
09 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
10 พ.ย.62 14 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
15 พ.ย.62 19 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
16 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
17 พ.ย.62 21 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
22 พ.ย.62 26 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
23 พ.ย.62 27 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
24 พ.ย.62 28 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
29 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
30 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
07 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
08 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
13 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
14 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
15 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
20 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
21 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
22 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  03.10 น.
 • Return Time
  13.35 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินดอนเมือง

23.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
2

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

03.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เช้า
บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี
นำท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู สักการะ อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ที่นี่ จากนั้น นำท่านล่องเรือชมความงาม ของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ
ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี้) พัก 1 คืน
3

วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง
จากนั้น นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง นำท่านเดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง สถานที่แห่งนี้ติดกับหมายลัยฟ่งเจี๋ยทำให้มีนักศึกษาของมหาลัยมาเดินเป็นจำนวนมาก มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ณ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ที่พัก King bridge hotel หรือเทียบเท่า (เมืองไถจง)
4

วันที่สี่ ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ จากนั้น นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
จากนั้น นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา จากนั้น นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
ค่ำ
นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ณ ซีเหมินติง
ที่พัก Ehome Hotel หรือ Century Hotel หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน)
5

วันที่ห้า ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.45 น.
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
13.35 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
6

วันเดินทาง

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 13,999 4,000
13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 13,999 13,999 13,999 4,000
22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
01 พ.ย.62 05 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
02 พ.ย.62 06 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
03 พ.ย.62 07 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
08 พ.ย.62 12 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
09 พ.ย.62 13 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
10 พ.ย.62 14 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
15 พ.ย.62 19 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
16 พ.ย.62 20 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
17 พ.ย.62 21 พ.ย.62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
22 พ.ย.62 26 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
23 พ.ย.62 27 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
24 พ.ย.62 28 พ.ย.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
29 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
30 พ.ย.62 04 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
07 ธ.ค.62 11 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
08 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
13 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
14 ธ.ค.62 18 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
15 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
20 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
21 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
22 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 25 15,900 15,900 14,900 4,000
27 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 25 17,900 17,900 16,900 4,000
7

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register