s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

MYA0670 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร 3วัน2คืน

MYA0670 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร 3วัน2คืน

9999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์ - ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีต - ตลาดสก๊อต

แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดเช้าเมืองแปร - ตลาดสก๊อต

 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  06.30 น.
 • Return Time
  22.45 น.
 • Dress Code
  Casual, comfortable and light
 • Included
  ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
  ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่าโรงแรม
  ประกันภัยการเดินทาง
  รถปรับอากาศ
 • Not Included
  ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น
  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ
  ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

Tour Plan

1

DAY 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์

03.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230
07.15 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแปร ห่างจากกรุงย่างกุ้งขึ้นไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอิระวดี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง เมืองแปร นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถสองแถวท้องถิ่น
นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี “ศรีเกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพยู มีความหมายว่า ดินแดน แห่งความโชคดี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่า เมื่อ ปี ค.ศ. 2014 นำท่านชม เจดีย์เบเบพญา องค์นี้ขนาดเล็กแต่สำคัญเพราะจากลักษณะพระพุทธรูปภายในที่เป็นแบบพยูกับทรงอาคารแบบพุกามแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเกษตรนี่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมาหลายสมัย นำท่านชม บอว์บอว์จี ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลอมฟางที่คล้ายทรงกระบอก นำท่านชม หลุมที่ถูกขุดค้นพบ ที่ฝังโกศของชาวพยู จากนั้นนำท่านชมใกล้ๆกันมีโบราณสถานอีกแห่งชื่อ เลเมียตหน่า แปลว่า สี่ด้านครับองค์นี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพัฒนาการขั้นสุดของวัฒนธรรมพยูที่สร้างเจดีย์แบบคูหาเชื่อมกันโดยรอบซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการสร้างเจดีย์แบบพุกามในอีกหลายร้อยปีต่อมา นำท่านชม พญาจี นั้นเป็นสถูปขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกองข้าว (ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับชเวซันดอว์ ในยุคแรกเริ่ม) โดยมีความเก่าแก่กว่าพันปี เพราะสร้างในพุทธศตวรรษที่13 – 14 สมัยอาณาจักรศรีเกษตร แต่สร้างอยู่นอกกำแพงเมือง โดยเป็น 1 ใน 9 สถูปที่สร้างโดยพระเจ้าดัตตาบอง ซึ่งดูเหมือนในสมัยพระองค์ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรศรีเกษตรนั้นเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด บรรดาสถูปขนาดใหญ่ในอาณาจักร ก็ถูกบูรณะหรือสร้างในสมัยพระองค์ โดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พยาจีเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการสร้างเจดีย์ศิลปะพม่าในยุคต่อมา นำท่านชม เจดีย์ชเวซันดอว์ เป็นเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองแปร ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ สร้างในปีพ.ศ.589 โดยได้รับการบูรณะครั้งสำคัญในสมัยพระเจ้าดัตตาบอง แห่งอาณาจักรศรีเกษตร ห่างออกไปบริเวณเชิงเขามีพระฑุทธรูปนั่ง ที่เรียกว่า พระแส่ทัตจี คือ พระองค์ใหญ่ขนาดสิบชั้น หันหน้าเข้าชเวซันดอว์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก Mingalagarden Resort เมืองแปรหรือเทียบเท่าระดับเดียวกันมาตรฐานท้องถิ่น
2

DAY 2 ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน - ย่างกุ้ง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปชม ตลาดเช้าเมืองแปร ขายสินค้าหลายชนิด ทั้งของ อุปโภค บริโภค ของพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของฝาก พร้อมทั้งดูวิถีชีวิต ชองชาวเมืองแปร นำท่านเดินทางไปยัง เมืองถ่นโบ่ เพื่อไปชมพระสลักพันองค์ริมแม่น้ำเอยาวดีที่ภูเขาอะเกาก์เตาง์ ห่างจากตัวเมืองแปร ประมาณ 60 กม. เดินทางถึงท่าเรือนำท่านล่องเรือ ประมาณ 20 นาที นำท่านขึ้นชม อะเกาก์เตาง์ หรือ ภูเขาภาษี ชื่อนี้เพิ่งเกิดขึ้นสมัยอาณานิคมอังกฤษ เหตุเพราะพวกเจ้าอาณานิคมมาตั้งจุดสังเกตการณ์เรือในแม่น้ำเอยาวดีบนเขาลูกนี้ เพราะ 1.อยู่สูงมองเห็นง่าย 2.เป็นคุ้งน้ำยากที่เรือจะหนีเล็ดลอด 3.อยู่ใกล้ชายแดนพม่าเหนือ สมัยก่อนเรือต้องมาจอดที่นี่เพื่อติดต่อในเรื่องภาษีแถมไม่พอบริเวณนี้ยังเป็นคุ้งน้ำวน ทำให้พ่อค้าต่างๆเกิดความหวาดกลัวทั้งกลัวภาษี ทั้งกลัวเรือล่ม เลยบนบานสานกล่าวสร้างพระริมหน้าผาเพื่อให้ทำมาค้าคล่องนั่นเองครับด้วยเหตุนี้อะเกาก์เตาง์จึงกลายเป็นภูผาพระพันองค์ด้วยแรงศรัทธาปนความหวังในการค้าขายของผู้คนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน
กลางวัน
นำท่านเดินทางกลับเข้าเมืองแปร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านกลับเข้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. แวะนมัสการ หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน หรือพระใส่แว่น ประดิษฐานอยู่ที่เมืองชเวดัง ห่างจากตัวเมืองแปร 15 กม. คนพม่าเชื่อกันว่า ไหว้พระชเวเมี๊ยะมัน ความคิดอ่านจะดี ท่องจำจะเก่ง
ค่ำ
เดินทาง ถึงย่างกุ้ง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ให้ทุกท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
3

DAY 3 ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

เช้า
นำท่านชมและนมัสการพระมหา เจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน , สีส้ม , สีแดงเป็นต้น จากนั้น ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ เมื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้น นำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและ ซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ นำท่านสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
21.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register