s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Macau

MAC0202 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิวชิว 3วัน2คืน

MAC0202 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ชิวชิว 3วัน2คืน

6999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน - สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น – วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่

แหล่งช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ : มาเก๊า จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
วันที่ 06-08 ก.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 20-22 ก.ย. 62 6,999 9, 999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 11,999 14,999 14,999 14,999 4,000
วันที่ 18-20 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 19-21 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 26-28 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 09-11 พ.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 06-08 ธ.ค. 62 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62 7,888 10,888 10,888 10,888 3,000
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 8,888 11,888 11,888 11,888 3,000
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 13,999 16,999 16,999 16,999 4,000
วันที่ 30 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 16,999 19,999 19,999 19,999 4,000
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 • กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  06.40 น.
 • Return Time
  23.55 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน - จูไห่

04.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
06.40 น.
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็นไฟล์ท FD775: ดอนเมือง-มาเก๊า-ดอนเมือง 06.45-10.20
10.20 น.
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้า
เมืองมาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ จากนั้น สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน และนำท่านไปยังซาก ประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล(St. Paul’s College)เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้นนำท่านแวะ ซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ นำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **(ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
เดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเท่า
2

วันที่ 2 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น – ร้านยาสมุนไพร – ร้านเยื้อไผ่ – วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน

เช้า
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
แวะถ่ายรูปสวยๆกับ สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่มาจูไห่ เป็นจุดพักผ่อนเดินเล่น ถ่ายรูป สุดชิว ของนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีน ร้านเยื้อไผ่ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก จูไห่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า
3

วันที่ 3 จูไห่ – ร้านหยก – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – มาเก๊า - กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
ชมสินค้าพื้นเมืองของ เมืองจูไห่ อาทิเช่น หยก ฯลฯ แวะถ่ายรูปที่ ถนนคู่รัก (The Lover Road) และสาวงามหวี่หนี่ ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูก กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่มาเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
22.10 น.
ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
23.55 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
4

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ : มาเก๊า จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน BY FD
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
วันที่ 06-08 ก.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 20-22 ก.ย. 62 6,999 9, 999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 11,999 14,999 14,999 14,999 4,000
วันที่ 18-20 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 19-21 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 26-28 ต.ค. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 09-11 พ.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค 62 6,999 9,999 9,999 9,999 3,000
วันที่ 06-08 ธ.ค. 62 10,999 13,999 13,999 13,999 4,000
วันที่ 14-16 ธ.ค. 62 7,888 10,888 10,888 10,888 3,000
วันที่ 20-22 ธ.ค. 62 8,888 11,888 11,888 11,888 3,000
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 13,999 16,999 16,999 16,999 4,000
วันที่ 30 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 16,999 19,999 19,999 19,999 4,000
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
5

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 • กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป
7

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register