s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

MAC0102 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

MAC0102 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

5890บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

จูไห่ - หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - วัดกวนอู - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao

แหล่งช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY NX
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
วันที่ 02-04 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 29-31 ส.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.-
วันที่ 05-07 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 14-16 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 10-12 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 9,890.- 12,890.- 12,890.- 12,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.-
วันที่ 24-26 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 31ต.ค.-02พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 14-16 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 28-30 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.-
วันที่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.-
วันที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.-

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 12. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์มาเก๊า 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 13. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 14. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 

ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน เข้าบัญชีที่แจ้งไว้
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  10.35 น.
 • Return Time
  20.50 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

DAY1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) - จูไห่

08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ P ประตู 6-7 พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
10.35 น.
ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885 (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
14.25 น.
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ เดินทางสู่ จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม จูไห่ Jinjiang hotel หรือเทียบเท่า
2

DAY2 หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านเยื่อไผ่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและ ระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ซึ่งสัญลักษณ์ของหอที่ ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “ เทียนเซี้ยะเหวย กง ” ซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านชม ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม จูไห่ Jinjiang hotel หรือเทียบเท่า
3

DAY3 จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว จากนั้นนำทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า จากนั้นเดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเดินชมสถานที่เที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจำลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝั่ง Cotai ได้อย่างเต็มที่ หอไอเฟลจำลองของมาเก๊าจะไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
19.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX882 (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
20.50 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
4

กำหนดวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY NX
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
วันที่ 02-04 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 09-11 ส.ค. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 16-18 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 23-25 ส.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 29-31 ส.ค. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.-
วันที่ 05-07 ก.ย. 62 6,890.- 9,890.- 9,890.- 9,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 14-16 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 ก.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 10-12 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 11-13 ต.ค. 62 9,890.- 12,890.- 12,890.- 12,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ต.ค. 62 10,890.- 13,890.- 13,890.- 13,890.- 3,000.-
วันที่ 24-26 ต.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 31ต.ค.-02พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 02-04 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 08-10 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 14-16 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 16-18 พ.ย. 62 5,890.- 8,890.- 8,890.- 8,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 23-25 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 28-30 พ.ย. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 30พ.ย.-02ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 05-07 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 07-09 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 12-14 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 13-15 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 21-23 ธ.ค. 62 7,890.- 10,890.- 10,890.- 10,890.- 3,000.-
วันที่ 29-31 ธ.ค. 62 11,890.- 14,890.- 14,890.- 14,890.- 3,000.-
วันที่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.-
วันที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 63 13,890.- 16,890.- 16,890.- 16,890.- 3,000.-
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
5

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 12. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์มาเก๊า 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 13. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 14. กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register