s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

KOR1083 ทัวร์เกาหลี อุลซาน ปูซาน 5วัน3คืน

KOR1083 ทัวร์เกาหลี อุลซาน ปูซาน 5วัน3คืน

14888บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา - GANJEOLGOT CAPE - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน - โบสถ์ JUKSONG - วัดแฮดงยงกุงซา - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ออยุคโด สกายวอร์ค – ถนนซอมยอน

แหล่งช้อปปิ้ง

COSMETIC SHOP - LOTTE PREMIUM OUTLET - ตลาดนัมโพดง - ดิวตี้ฟรี

วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

กันยายน – ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 03 – 07 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 06 – 10 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 09 – 13 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 20- 24 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 06 – 10 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 5,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อินชอน – กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  23.30 น.
 • Return Time
  21.55 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – ปูซาน

21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน
23.30 น.
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ สายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 012 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
2

วันที่สอง สนามบินกิมแฮ – เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา - GANJEOLGOT CAPE

06.45 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุลซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง นำท่านสู่ สวนแดวังกัม สวนสาธารณะริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล ทุกท่านจะได้ผ่านชมป่าสน ต้นเชอร์รี่ แม็กโนเลีย คาลิเลีย และต้นไม้อื่นๆ มีแนวโขดหินที่สวยงามเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของโขดหิน โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู (1)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนสาธารณแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแทฮวากัง ได้รับชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ทุกท่านจะได้สัมผัสกับป่าไผ่ที่กว้างขวาง มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว้างประมาณ 20-40 กิโลเมตรและนอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศทุ่งหญ้า Silver Grass และสวนดอกไม้ตามเทศกาล (ไฮไลท์ระหว่างเดือนกันยายน จะได้ชมทุ่งสวนดอกไม้คอสมอสและภายในเดือนตุลาคม จะได้ชมทุ่งหญ้า Silver Grass ที่สวยงาม) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE ตามปกติแล้วจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ท่านได้ทานและชมวิวไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังมีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นและแปลงสวนดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูป รวมถึงยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล ขอแนะนำว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง..
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพุลโกกิ (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน
3

วันที่สาม เมืองปูซาน – ซองโด SKY WALK - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แบบปกติ) ให้ทุกท่านได้ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ “Songdo Marine Cable Car” เป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลเป็นวิวที่สวยงามอย่างมาก และความพิเศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมาเหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น Temper glass เวลาเดินจะมองเห็นด้านล่างด้วยถือว่าออกแบบได้ชิคมากๆ ส่วนบริเวณชายหาด ก็สามารถเดินเล่นกินลมชมวิวได้แบบสบายๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท์!! ชมวิวของหมู่บ้านที่ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ซานโตรินีแห่งเกาหลี”ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอดทางเดินยังมีภาพ 3 มิติ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพอย่างสนุกสนาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูข้าวยำบิบิมบับ และซุปชาบู (4)
จากนั้นชม อาคารนูริ มารู (Nurimaru APEC House) เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ APEC อยู่ที่เกาะดองแบกโซม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุน หากมองจากอาคารจะสามารถเห็นวิวสะพานควางอันอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ชายหาดควังอัลลี ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ สะพานควางอันแดเคียว ได้ตามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามค่ำคืนซึ่งจะยิ่งสวยงาม และสุดแสนจะโรแมนติค ไปด้วยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซึ่งถูกประดับประดาอยู่บนสะพาน สะพานแห่งนี้ข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต NAMECHOEN DONG ไปที่ย่าน CENTUM CITY เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้าง ที่สวยงามได้ทั้ง วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปูซาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างสไตล์เกาหลี (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน
4

วันที่สี่ โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSONG เป็นโบสถ์ติดริมทะเลที่สวยที่สุดในเมืองปูซาน โบสถ์แห่งนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงามมีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงามและด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์ โดยรอบตัวโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คอสเมติกเอาท์เล็ท ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดแฮดงยงกุงซา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1376 จากนั้นในปี 1976 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไป สู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลักมีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุนทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟ (7)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ฮ็อกเกตนามู ชาวเกาหลีนิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง LOTTE PREMIUM OUTLET เป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า มีสินค้าแบรนด์ดังชื่อดังให้เลือกซื้อมากมายและลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียว อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด สมัยก่อนในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพพากันหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ถึง 2 ครั้ง ทำให้ต้นไม้บนภูเขาถูกไฟเผาทำลาย จึงมีความพยายามในการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ และจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมานั่นเอง จากนั้นนำทุกท่านไปยัง อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน หอคอยปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอยจะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาหลี และ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี พิพิธภัณฑ์เรือนานาชาติให้เยี่ยมชมกันด้วย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดนัมโพดง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าใจกลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น “ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ้งแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี และที่สำคัญย่านนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้วย ค่ำ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน
5

วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค – ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพ

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรีแบรนด์เนม ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเกาหลี แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 150 ร้าน และมีสินค้าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่พะโล้ ผัดวุ้นเส้น (9)
นำท่านเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอร์ค สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปูซาน ที่แห่งนี้มีชื่อว่า ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด (Oryukdo Skywalk) จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในปูซาน ซึ่งเป็นทางเดินกระจกที่สร้างจากหน้าผาแบ่งกลางระหว่างทะเลด้านตะวันออกและด้านตะวันตกยื่นออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกทำจากกระจกกันกระสุน มีความแข็งแรงมาก ความหนา 50 mm ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน จากนั้นท่านสู่ ถนนซอมยอน ย่านซอมยอนเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และคึกคักทั้งยามกลางวันและกลางคืน เป็นย่านที่ไม่เคยเงียบเหงาและหลับใหล แม้ในยามราตรีก็ครึกครื้นเต็มไปด้วยเสียงเพลงและแสงสีจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชาวปูซานจะรู้จักย่านนี้กันในนาม Art Street เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารอร่อยๆ และเครื่องดื่มเย็นๆ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย และการแสดงบนถนนแก่ผู้ที่มาเดินเที่ยวยังถนนแห่งนี้ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ ทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ
18.30 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 011 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
21.55 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน
6

วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2562 ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 03 - 07 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 06 - 10 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 09 - 13 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 20- 24 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 06 - 10 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 08 - 12 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000
วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
วันที่ 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 5,000
7

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register