s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s
Tour Japan

JPN4580 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SENDAI FUKUSHIMA 6วัน4คืน

JPN4580 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SENDAI FUKUSHIMA 6วัน4คืน

/ per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

กระเช้าไฟฟ้าซะโอ - บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว - หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ - ปราสาทซึรุกะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ศาลเจ้าฮานิทสึ - เกาะมัตสึชิมะ - โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา Sasakamakan

แหล่งช้อปปิ้ง

AEON MALL - มิตซุยเอ้าท์เล็ต

วันนเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900
17-22 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Plan

1

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน
23.59 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYSเที่ยวบินที่ TG626 บริการน้ำดื่มและอาหารว่างบนเครื่องบิน
2

วันที่ 2 กระเช้าไฟฟ้าซะโอ (Zao Ropeway) - บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว - AEON MALL เมืองโคกิยามะ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า เสริฟอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง(1)
07.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเซ็นได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ เริ่มต้นจากถนน Zao Onsen Street ที่สถานี Zao sanroku (สูงกว่าระดับน้ำทะเล 855 เมตร) ไปยังสถานี Juhyokogen (1331 เมตร) จนกระทั่งถึงสถานี Zao jizosancho (1661 เมตร) วิวจากด้านบนของกระเช้าสวยงามมาก สีเขียวสดใสของฤดูใบไม้ผลิ วิวต้นอัลไพน์ในหน้าร้อน สีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะและการเกิดเปลือกน้ำแข็งในช่วงหน้าหนาว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)
จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมทิวทัศน์สุดอลังการ บนจุดชมวิวสะพานไดอิจิ เคียวเรียว หรือ Tadami River First Bridge Viewpoint สะพานแห่งนี้อยู่ในเมืองมิชิมะ ไฮไลท์คือระหว่างที่รถไฟแล่นข้ามสะพาน จะมองเห็นเหล่าแมกไม้เขียวขจีที่โอบล้อมทั่วทั้งหุบเขาในฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีสวยงาม เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทิวทัศน์ในหุบเขาจะมีสีขาวโพลนจากหิมะ ให้ความสวยงามไปอีกแบบ เรียกได้ว่ามาเที่ยวฤดูไหน ก็จะได้ชมวิวที่แตกต่างกันออกไป จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ AEON MALL เมืองโคกิยามะ ร้านช็อปปิ้งก็อาจจะเหมือนห้างปกติทั่วไป มีโซนร้านอาหาร ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นแล้วก็เป็นโซนช็อปปิ้ง มีร้านหลากหลายให้เลือก มีของตั้งแต่เครื่องสำอาง ของกิน ของฝาก ไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเลย อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ AEON MALL
พักที่โรงแรม DORMY EXPRESS KORIYAMA NATURAL HOT SPRING หรือระดับเดียวกัน
3

วันที่ 3 หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ - ปราสาทซึรุกะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ศาลเจ้าฮานิทสึ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ(Ouchijuku) เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทซึรุกะ หรือปราสาทนกกระเรียนขาว ซึ่งที่นี่เป็นมากกว่าปราสาท แต่เป็นเสน่ห์ของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกับตำนานความกล้าหาญของเหล่าซามูไรนักรบ ชุดสุดท้ายของญี่ปุ่น ทัศนียภาพรอบๆเป็นคูน้ำล้อมรอบ หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุม ขาวโพลนสมศํกดิ์ศรีปราสาทกระเรียนขาว ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปบริเวณรอบๆปราสาท (หากต้องการเข้าชมปราสาทจะมีค่าใช้จ่ายต่างหากท่านละ 600เยน)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)

จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค์ แห่งเมืองฟุกคุชิมะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามน้ำใส จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะท้อน ราวกับกระจกสวรรค์เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในการมาถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างๆมากมายเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติบันไดอะซะฮี จังหวัดฟุคุชิมะ เหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพเก๋ๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี หรือหน้าหนาวก็ให้ความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากนั้นนำท่าน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ศาลเจ้าฮานิทสึ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ก่อนถูกเผา และภายหลังได้รับการบูรณะซ่อมแซม ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงาม และการเพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีความสวยงามที่แปลกตาไปอีกบรรยากาศ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(5)
ที่พัก HIGISHIYAMA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
4

วันที่ 4 เกาะมัตสึชิมะ-โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา Sasakamakan - มิตซุยเอ้าท์เล็ต

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
นำท่านเดินทางชม เกาะมัตสึชิมะ เสน่ห์ความงามแห่งเซ็นได เป็นเมืองตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นได เป็นอ่าวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต ในปี คศ.2013 ได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก“ รองจากอ่าวของมหาวิหารมงค์ ชาน มิเชลที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นี่ได้รับรางวัลนี้ ของกินแนะนำของเกาะนี้ คือ หอยนางรมที่ทั้งหวาน สด ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบย่าง หรือทอดก็อร่อยไม่แพ้กันอีกทั้งยังสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศแบบสบายๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตญี่ปุ่น(7) นำท่านเดินทางเยี่ยมชม โรงงานผลิตปลาอัดหรือลูกชิ้นปลา Sasakamakan เป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นชมขั้นตอนการทำลูกชิ้นปลารสเริศ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาสัย
ที่พัก ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL หรือเทียบเท่า
5

วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งหรือเที่ยวภายในเมือง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ
ที่พัก ANA HOLIDAY INN SENDOI HOTEL หรือเทียบเท่า
6

วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ

00.20 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง) พิเศษ !!!! บริการน้ำดื่มและอาหารว่างบนเครื่องบิน
05.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
7

วันนเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900
17-22 ธ.ค. 2562 29,999 12,999 9,900
8

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
9

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
10

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Japan

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register