s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Japan

JPN40111 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJITEN SKI 5วัน3คืน

JPN40111 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJITEN SKI 5วัน3คืน

20899บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ - วัดนาริตะ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค – Germen Village

แหล่งช้อปปิ้ง

อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)อัตราเด็ก ท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
เดินทาง เดือนธันวาคม 2562
30 พย.- 04 ธค. 62 20,899 20,899 20,899 7,000 12,900
02 – 06 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
03 – 07 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
05 – 09 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900
06 – 10 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900
07 – 11 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
08 – 12 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
10 – 14 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
11 – 15 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
12 – 16 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
13 – 17 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
14 – 18 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
15 – 19 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
17 – 21 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
27 – 31 ธันวาคม 62 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 15,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  05.05 น.
 • Return Time
  19.10 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

23.59 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
2

DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ

05.05น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง**
13.10น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียว สกายทรี นำท่านขอพรความรักที่ ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ว่ากันว่าถูกสร้างตั้งแต่เมื่อ1900ปีที่แล้ว โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่งตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได้ทำงานย้ายที่ตั้งของศาลเจ้านี้จากเซนดางิไปที่เนซุ(Nezu) สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1706 ซึ่งยังเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของที่ศาลเจ้านี้คือการได้ถ่ายรูปกับเสาโทริอินับร้อยต้น ในบริเวณวัด (ไม่รวมค่าเข้าสวนดอกไม้)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พักที่ FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ำแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
3

DAY 3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค – ดูประดับไฟที่ Germen Village

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว)
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
หมู่บ้านเยอรมัน Country Farm German Village ภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ต้อนรับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิบะและถือเป็น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
พักที่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
4

DAY 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น )

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
พักที่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
5

DAY5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านสู่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมือง นาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ นำท่านช็อปปิ้งร้านค้ายอดนิยมของคนไทยและชาวต่างวชาติ ร้านนี้มีชื่อเต็มๆว่า ดองกิโฮเตะ เป็นดิสเคานต์สโตร์แห่งใหญ่ ปัจจุบันมีมากกว่า 160 สาขาทั่วญี่ปุ่น นอกจากจะมีสินค้าครบครัน ราคาคุ้มค่าแล้ว ยังยกเว้นภาษีให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย แถมยังเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อีกด้วย
11.00น.
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
14.25น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 603 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **
19.10น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
6

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) อัตราเด็ก ท่านละ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) อัตราเด็ก ท่านละ พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ห้องละ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา ท่านละ
เดินทาง เดือนธันวาคม 2562
30 พย.- 04 ธค. 62 20,899 20,899 20,899 7,000 12,900
02 – 06 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
03 – 07 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
05 – 09 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900
06 – 10 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900
07 – 11 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
08 - 12 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900
10 - 14 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
11 – 15 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
12 – 16 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
13 – 17 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
14 – 18 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
15 – 19 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
17 – 21 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900
27 - 31 ธันวาคม 62 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900
7

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 15,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register