s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Japan

JPN3983 ทัวร์ญีปุ่น WONDERFUL HOKKAIDO 6วัน4คืน

JPN3983 ทัวร์ญีปุ่น WONDERFUL HOKKAIDO 6วัน4คืน

53900บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - คิโรโระรีสอร์ท - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์

วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก

ห้องละ 2 ท่าน

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กมีเตียง
( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 12  ปี)

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กไม่มีเตียง

*( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 6  ปี)*

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 62 55,900 54,900 53,900 13,900
วันที่ 19 – 24 ธันวาคม 62 58,900 57,900 56,900 17,900
วันที่ 09 – 14 มกราคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900
วันที่ 16 – 21 มกราคม 63 55,900 54,900 53,900 13,900
วันที่ 21 – 26 มกราคม 63 59,900 58,900 57,900 17,900

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 20/10/61) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ท่าน ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีห้อง Double Bed **
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งไกด์)
 • ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure
  Bangkok / Bangkok
 • Departure Time
  23.55 น.
 • Return Time
  15.50 น.
 • Dress Code
  comfortable and light

Tour Plan

1

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

20:00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินแก่ทุกท่าน
**เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
23:55 น.
เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
2

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ

08:20 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พาท่านชม จิโกกุดานิ (Jigokudani)หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ณ หุบเขานรก ทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจำนวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติ ทำให้โรงแรมมีออนเซ็นให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนำว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่นกำมะถัน (จริงๆกลิ่นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้งหอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา ซามูไร โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุ่นหรือ นินจา การแสดงกายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ดาบ และภายในหมู่บ้านการกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็เป็นแบบสมัยเอโดะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL (ระดับ 4 ดาว)
3

วันที่สาม คิโรโระรีสอร์ท

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอร์ท พาท่านไปย่ำหิมะขาว ที่ Kiroro Resort สกี รีสอร์ตแห่งแรกของคนไทยบนเกาะฮอกไกโด... คิโรโระ รีสอร์ท เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะกระแสภาพยนตร์รัก อย่าง“แฟนเดย์...แฟนกันแค่วันเดียว ที่ใช้ คิโรโระ รีสอร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำหลัก และสร้างความประทับใจให้กับคนดูมาแล้วเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงทำให้สกีรีสอร์ทแห่งนี้เป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก ห้องพักของคิโรโระ มีหลายแบบทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ ไปจนถึงห้อง 4 เตียง (กรณีอัพเกรด) ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัวให้ได้อยู่รวมกันอย่างอบอุ่นได้ แถมเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง จะเห็นหิมะโปรยปรายเป็นละอองขาวพราวพลิ้ว หลายคนที่เคยมาเยือนคิโรโระ จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หิมะที่นี่เป็น “fresh snow ” เพราะสะอาด ขาว นุ่มเป็นปุย โดยเฉพาะสำหรับนักสกีแล้ว ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่น...ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำคณะทุกท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) ไปบนยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 1,180 เมตร บนเขา Nisa (นิสะ) หรือ ระฆังแห่งความรัก ที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ต้องการสมหวังในความรัก สามารถมาลั่นระฆังเพื่อขอพรในเรื่องของความรักได้และบนยอดเขาอาซาริแห่งนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโดด้วยนอกจากระฆังขอพรแล้ว มีความเชื่อว่า…ถ้าใครได้ลั่นระฆัง และอธิษฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ได้สนุกสนานกับกิจกรรมสโนว์พาร์คต่างๆมากมาย อาทิ สโนว์โมบิล สโนว์บานานา สโนว์สเลด
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana) (ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
- แถมฟรี..นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (ขอสงวนสิทธิ์การเปิด - ปิดกระเช้าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น)
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรม
หากท่านต้องการ เข้าชม หรือ ถ่ายรูป โบสถ์แสนโรแมนติก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ ก็สามารถสอบถามทางไกด์ได้ ( เวลาในการเปิด – ปิด โบสถ์ต้องเช็คกับทางโรงแรมอีกครั้ง )
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่พัก THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน)
** เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้ามาทั้งวัน ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นได้ฟรี ซึ่งเป็นบริการของทางโรงแรม ซึ่งมีห้องแยกหญิง – ชาย ให้ท่านได้เลือกใช้บริการ **
4

วันที่สี่ ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์

เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นำท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก หากเดินทางมายังเมือง โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน ทำให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้สำหรับชมวิวภายในโรงงานท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิธีการทำเครื่องแก้ว และ ยังสามารถซื้อของฝากที่ทำจากแก้วลวดลายน่ารักๆหลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึ่งมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทำให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จากนั้นนำท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ำ นาฬิกาไอน้ำเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึก นาฬิกาเรือนนี้ตั้งอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนี้เองเห็นสวยๆ อย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ยังใช้ได้ดีซึ่งเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ยังถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คประจำเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนนี้จะมีเสียงดนตรีดังขึ้นเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งนัก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปชิมของฝากขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลต “Ishiya Chocolate Factory”เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโดนั่นเอง นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ มีสวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม หรืออาจจะลองเข้าคอร์สทำคุกกี้ด้วยก็ได้ และสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เค้ก ขอบอกว่าเค้กบุฟเฟ่ต์ของที่นี่เค้าอร่อยมาก โดยราคาอยู่ที่หัวละ 1,500 Yen สำหรับผู้ใหญ่ และ 600 Yen สำหรับเด็ก หรือจะทานเป็นแบบเซ็ตก็ได้เช่นกัน นำท่านไปยัง ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) อะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐจำนวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ล้วนแต่เป็นอิฐที่ทำจากหมู่บ้าน Shiroishi และ Toyohira ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ๆเมือง Sapporo ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 และใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่ ภายในอาคารมีอุปกรณ์เครื่องใช้ของท่านผู้ว่าการเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเรื่องราวความเป็นมาของเมือง Hokkaido “ไฮไลท์ช่วงฤดูหนาว..หิมะตกปกคลุมบริเวณหน้าอาคาร ทำให้บรรยากาศรอบๆสวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโป จากนั้นนำท่านไปยัง สวนโอโดริสถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกจุดเลยทีเดียว และท่านยังสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้า สวนโอโดริ ที่มีความสูงถึง 142.7 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด พร้อม อาหารนานาชาติ ทานไม่อั้น!!
ที่พัก DAIWA HOTEL SAPPORO ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)
5

วันที่ห้า เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนำสำหรับผู้รักการช็อปปิ้งดังนี้ค่ะ
ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้าน ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านนั่งชิลนั่งดื่มต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้านBIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ หนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ ‘แฟนเดย์’ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่ไว้ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่นี่ ก็คือ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน มัตสึโมโต้ "Matsumoto”
เจอาร์ทาว อาคารสูง 38 ชั้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพลับบลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเครื่องไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ชั้น 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย
** อิสระอาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน ** ที่พัก DAIWA HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)
6

วันที่หก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ
10.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.50 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน
7

วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก ห้องละ 2 ท่าน 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก เด็กมีเตียง ( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 12  ปี) 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก เด็กไม่มีเตียง *( เด็ก 2 ปีขึ้นไป – 6  ปี)* พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 62 55,900 54,900 53,900 13,900
วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 62 58,900 57,900 56,900 17,900
วันที่ 09 – 14 มกราคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900
วันที่ 16 - 21 มกราคม 63 55,900 54,900 53,900 13,900
วันที่ 21 - 26 มกราคม 63 59,900 58,900 57,900 17,900
8

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 20/10/61) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ท่าน ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีห้อง Double Bed **
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งไกด์)
 • ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
10

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register