s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour Hongkong

HKG1286 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน

HKG1286 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน

10901บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เซินเจิ้น – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ร้านบัวหิมะ,ร้านผ้าไหม,ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ - ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว

แหล่งช้อปปิ้ง

ย่านจิมซาจุ่ย - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - หลอหวู่เซ็นเตอร์

 • Departure
  Bangkok/Bangkok
 • Departure Time
  เวลาโดยประมาณ 14.25 น.
 • Return Time
  เวลาโดยประมาณ 22.40 น.
 • Dress Code
  Casual, comfortable and light
 • Included
  ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่าโรงแรม
  ประกันภัยการเดินทาง
  รถปรับอากาศ
 • Not Included
  ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น
  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
  ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ
  ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

Tour Plan

1

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

11.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
14.25 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เที่ยวบินที่ MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง)
18.00 น.
ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร, รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า
2

DAY2 เซินเจิ้น – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง จากนั้น อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า “มาบุญครองเซินเจิ้น”อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของใช้ของฝากสินค้าแบรนด์ดัง C-O-P-Y มากมายหลายยี่ห้อซึ่งราคาสินค้าขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ การแสดงโชว์น้ำพุประกอบด้วยแสง สี เสียงดนตรีที่หนักเบา พร้อมความอ่อนช้อยของสายน้ำประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ให้ท่านได้ชมการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า
3

DAY3 เซินเจิ้น – ฮ่องกง (อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน) – เซินเจิ้น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani, Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
17.00 น.
พบหัวหน้าทัวร์ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า
4

DAY4 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งฮ่องกง – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA POINT หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามอ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลกและตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงามเชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่นซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ400กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊งและดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิงแผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศและเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแช้ก๊งที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศและท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีดซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต จากนั้นนำท่านสู่ สถานที่ช้อปปิ้ง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.50 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เที่ยวบินที่ MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.40 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register