s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Tour China

CHI23111 ทัวร์จีน BEIJING SKI SNOW WORLD 5วัน3คืน

CHI23111 ทัวร์จีน BEIJING SKI SNOW WORLD 5วัน3คืน

12989บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – อุทยานฟ้าสวรรค์ – กายกรรม - หอฟ้าเทียนถาน – หมู่บ้านยุโรป – กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD – แช่น้ำพุร้อนที่ - พระราชวังอวี้เหอหยวน

แหล่งช้อปปิ้ง

ถนนหวังผู่จิ่ง

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี)

อัตราท่านละ

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี)

อัตราท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
11-15 ธันวาคม 62 12,989 15,989 15,989 5,500 7,900
18-22 ธันวาคม 62 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
25-29 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
26-30 ธันวาคม 62 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900
27-31 ธันวาคม 62 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
01-05 มกราคม 63 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900
08-12 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
15-19 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05-09 กุมภาพันธ์ 63 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
12-16 กุมภาพันธ์ 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
19-23 กุมภาพันธ์ 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04-08 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
11-15 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
18-22 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
25-29 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติที่ใช้วีซ่าจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง)

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Destination
 • Departure Time
  01.35 น.
 • Return Time
  23.55 น.

Tour Plan

1

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง
ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
2

DAY 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม

01.35 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) เที่ยวบินที่ HU7996 **มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง**
07.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมายจากนั้น นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย นำท่าน ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ สักการะพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะพม่า ในพระที่นั่งเฉิงกวงบนป้อมกลม สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง ตำนานกล่าวว่า พระหมิงกวนได้อัญเชิญมาจากพม่า ในรัชสมัยพระเจ้ากวงซวี่แห่งราชวงศ์ชิง ปี 1894 ต่อมาคราวกองทัพแปดชาติบุกกรุงปักกิ่ง ปล้นชิงสวนเป๋ย ได้ละเว้นพระพุทธรูปองค์นี้ แต่มีรอยทำลายไว้ที่พระหัตถ์ข้างซ้าย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิ่ง เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้สมุนไพร
พักที่ GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า
3

DAY 3 หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี จากนั้นนำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆสวนยุโรปจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านยุโรป ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนที่ตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี โปตุเกต เป็นต้น ถือเป็นจุดชมวิวและสถานที่พักผ่อนระดับ 4A ที่มีพื้นที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ที่ประกอบไปด้วยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลั่นสุรา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า
4

DAY 4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คำว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ต่อมานำท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยังไม่เปิดจะเปลี่ยนไป 3D ARTแทน)สถานที่แห่งนี้เองที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์) นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง
พักที่ HOT SPRING HOTEL โรงแรมน้ำพุร้อนจีนหรือเทียบเท่า **เป็นโรงแรมแช่น้ำพุร้อนในห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพักของลูกค้า**
5

DAY 5 พระราชวังอวี้เหอหยวน – ร้านปี่เซียะ - กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อวี้เหอหยวน สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่พลาดไม่ได้เมื่อมาปักกิ่ง ประเทศจีน หนึ่งในพระราชวังสำคัญของจีนโบราณที่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่จากอดีต ซึ่งนอกจากตัวอาคารที่สวยงามแล้ว ภายในวังยังเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และบริเวณโดยรอบโอบล้อมด้วยทะเลสาบคุนหมิงอันโด่งดัง ซึ่งเกิดจากการใช้แรงงานคนสร้าง ปัจจุบันพระราชวังฤดูร้อนพร้อมด้วยอุทยานอี๋เหอ หยวน เป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง" เมื่อปี พ.ศ. 2541
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารแต้จิ๋ว
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าปี่เซียะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได้ ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน
19.15 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7995 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง **
23.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
6

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน อัตราท่านละ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 เด็กมีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) อัตราท่านละ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) อัตราท่านละ พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ห้องละ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
11-15 ธันวาคม 62 12,989 15,989 15,989 5,500 7,900
18-22 ธันวาคม 62 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
25-29 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
26-30 ธันวาคม 62 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900
27-31 ธันวาคม 62 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
01-05 มกราคม 63 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900
08-12 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
15-19 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05-09 กุมภาพันธ์ 63 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900
12-16 กุมภาพันธ์ 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
19-23 กุมภาพันธ์ 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04-08 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
11-15 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
18-22 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
25-29 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900
7

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติที่ใช้วีซ่าจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง)
9

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 40 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330 การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Tour Location

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register