s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
China Tour

CHI1080 ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน

CHI1080 ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน

20999บาท / per person
(0 Reviews)
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) อุทยานน้ำหยก - เมืองฉูฉง

แหล่งช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองต้าหลี่ - ชุมชนเมืองโบราณแชงกรีล่า - ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจีย - ร้านแช่เท้าบัวหิมะ

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

9 – 14 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.-
16 – 21 ตุลาคม 2562 21,999.- 22,999.- 4,500.-
18 – 23 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.-
23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-
30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-
6 – 11 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-
7 – 12 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 20,999.- 20,999.- 4,500.-
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.-

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival **วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี** กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 200 หยวน หรือ 1,000 บาท ต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) ไม่รวมค่าของหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพึงพอใจ
 • ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการชำระ

โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
– ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 3 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,500 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 • Destination
 • Departure
  BKK/BKK
 • Departure Time
  20.55 น.
 • Return Time
  19.45 น.

Tour Plan

1

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย

18.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและช่วยท่านจัดการด้านเอกสาร และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย
20.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L802
00.20 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เวลาที่จีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน เพื่อให้ตรงตามเวลานัดหมาย จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก
Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองคุนหมิง)
2

วันที่สอง วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuantong Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน วัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง วัดหยวนทง เป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient City) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าขายของแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์ สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ (Ancient Town of Dali) สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1000 ปี มีกำแพงเมืองที่สวยงาม บนกำแพงยังมีหอซึ่งมี ป้ายหินแกะสลักคำว่า "ต้าหลี่" หากท่านมาถึงจุดนี้ เสมือนว่า ท่านได้มาถึงอาณาจักรน่านเจ้าแล้ว ภายในเมืองโบราณยังมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้ซื้อหา เพื่อเป็นของฝากได้อย่างจุใจ ผ่านชม ด่านเจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก
Tong Xin Tang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองต้าหลี่)
3

วันที่สาม เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน ระหว่างทาง นำท่านแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี”
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้น เดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย หรือ ช่องแคบเสือกระโจน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดแคบที่สุดวัดได้ 30 เมตร และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ "ช่องแคบเสือกระโจน" จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก
Grace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองแชงกรีล่า)
4

วันที่สี่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน (Ganden Sumtseling Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดซงจ้านหลินเป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง อยู่ห่างจากตัวเมืองแชการีล่า 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป องค์ดาไลลามะที่ห้าของทิเบตเป็นผู้เลือกสรรสถานที่สร้างวัดแห่งนี้หลังกราบทูลจักรพรรดิ คังซีแห่งราชวงศ์ ชิง และจักรพรรดิ คังซีได้พระราชทานนามว่า กุยฮว่าซื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขา เพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งบริเวณทั้งเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกหลากสีสัน ทั้งขาว ชมพู ชมพูเข้ม ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงาม เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม บริเวณตอนกลางของหุบเขาท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรี ที่ออกหาอาหารและเล็มหญ้า เดือนกันยายน - เมษายน หุบเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ…สุกี้ปลาแซลมอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต นำท่านชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือ ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง (Ancient Town of Lijiang) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆ ของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก
Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองลี่เจียง)
5

วันที่ห้า อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่สง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของตำนาน ชนเผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพัมธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากินหญ้า (ราคาทัวร์รวมกระเช้าไป-กลับแล้ว)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) หรือ หมู่บ้านน้ำหยก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก ด้านทิศเหนือของเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านพื้นเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามตามหลัก ฮวงจุ้ย (ด้านหน้ามีน้ำ ด้านหลังมีภูเขา) น้ำที่นี่จะเป็นน้ำใสที่มีสีเขียวคล้ายหยก จนเป็นที่มาของหมู่บ้านน้ำหยก น้ำที่ไหลมาที่หมู่บ้านนั้นมีที่กำเนิดมาจากน้ำผุบนภูเขาใต้ต้นไม้ยักษ์อายุกว่าพันปี สองต้น ปัจจุบันหมู่บ้านน้ำหยกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4 A ของจีน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉู่สง (Chuxiong) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉู่สง 164 กิโลเมตร และ จากเมืองฉู่สงไปเมืองต้าลี่ 260 กิโลเมตร ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยังเมืองต้าลี่ เมืองลี่เจียง และแชงกรีล่า
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ…สุกี้เห็ด
ที่พัก
Yu Hua Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองฉู่สง)
6

วันที่หก ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้ท่านได้แช่เท้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ที่ประตูม้าทองไก่หยกรวมทั้งเครื่องประดับ ประตูม้าทองไก่หยกมีอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่มและประตูม้าทองไก่หยกมีร้านอาหารพื้นเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L801
19.45 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
7

กำหนดวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

9 – 14 ตุลาคม 2562

22,999.-

22,999.-

4,500.-

16 - 21 ตุลาคม 2562

21,999.-

22,999.-

4,500.-

18 - 23 ตุลาคม 2562

22,999.-

22,999.-

4,500.-

23 – 28 ตุลาคม 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

6 - 11 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

7 - 12 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

13 - 18 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

20 - 25 พฤศจิกายน 2562

20,999.-

20,999.-

4,500.-

21 - 26 พฤศจิกายน 2562

21,999.-

21,999.-

4,500.-

8

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival **วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี** กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม
9

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 200 หยวน หรือ 1,000 บาท ต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) ไม่รวมค่าของหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพึงพอใจ
 • ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
10

เงื่อนไขการชำระ

 
โอนเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท  เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี  นายวัฒนา วิริยะกิตติ    บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล เลขที่บัญชี 221-2-20230-1
เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกันการเดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 3 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,500 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

Tour Location

China

คุนหมิง
เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนาม หยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล รวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของมณฑล มีประชากรทั้งจังหวัดในปี ค.ศ. 2014 ประมาณ 6,626,000 คน โดยมีประมาณ 4,575,000 คน ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง คุนหมิงเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเป็นศูนย์กลางทางทหารของจีน ฐานทัพอากาศอเมริกัน และจุดหมายปลายทางของถนนพม่า คุนหมิงตั้งอยู่บนตอนกลางของที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว สูงประมาณ 1,900 เมตร (6,234 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มีตำแหน่งละติจูดเหนือทรอปิกออฟแคนเซอร์เล็กน้อย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"
ลี่เจียง
ย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" เมืองเก่าลี่เจียงมีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซี ที่อพยพมาจากทิเบต มาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก
ต้าหลี่
เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ และเทือกเขาชางซาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง ต้าหลี่ถือเป็นรัฐที่มีเอกราชมานานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 คือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราชวงศ์ถังและซ่ง ผู้นำมีฐานะเป็นจักรพรรดิแห่งยูนนาน จนกระทั่งมาแตกพ่ายให้กับชาวมองโกล จากนั้นจึงขึ้นอยู่กับศูนย์กลางอำนาจของจีนเป็นต้นมา ตั้งแต่ราชวงศ์หยวน หมิงและชิง คำว่าน่านเจ้า (ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า หนานเจ้า) หมายถึง ตระกูลทางใต้หรือพวกทางใต้ ซึ่งคืออาณาจักรน่านเจ้าที่เราเคยได้ยินกันและมีศูนย์กลางอยู่ที่ต้าหลี่ ชาวพื้นเมืองต้าหลี่ส่วนใหญ่คือชาวไป๋ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงปี คศ. 1856–1873 สมัยราชวงศ์ชิง เกิดกบฏในมณฑลยูนนานเรียกว่า กบฏตู้เหวินซิ่ว เกิดจากความขัดแย้งเชิงเชื้อชาติ ระหว่างราชสำนักชิงซึ่งเป็นชาวแมนจูกับชาวพื้นเมืองในมณฑลยูนนาน ตู้เหวินซิ่วซึ่งเป็นผู้นำ ได้ประกาศเอกราชให้กับมณฑลยูนนานและเรียกว่าประเทศผิงหนาน โดยมีเมืองต้าหลี่เป็นเมืองหลวง ปกครองแบบรัฐอิสลาม แต่หลังจากเวลาผ่านไปได้ 17 ปี ท้ายที่สุด ต้าหลี่และมณฑลยูนนานก็ขึ้นอยู่กับราชวงศ์ชิงอีกครั้ง ผู้นำผิงหนานถูกตัดศีรษะแช่น้ำผึ้งส่งไปปักกิ่ง รอยสลักบนกำแพงเมือง ซึ่งชาวเมืองแอบเขียนด่าราชสำนักชิงไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ยังคงถูกรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

Reviews Scores and Score Breakdown

-

0.0
Rating 0

Post a Comment

You don't have permission to register